Glucophage 850 mg film - coated tablets

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
25-05-2022
Thành phần hoạt chất:
Метформин
Sẵn có từ:
Merck Sante s.a.s
Mã ATC:
A10BA2
INN (Tên quốc tế):
Metformin
Liều dùng:
850 mg film - coated tablets
Số ủy quyền:
20100243
Ngày ủy quyền:
2015-10-09

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này