Glucophage 500 mg film - coated tablets

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
25-05-2022
Sẵn có từ:
MERCK SANTE S.A.S.
Mã ATC:
A10BA2
Liều dùng:
500 mg film - coated tablets
Tóm tắt sản phẩm:
Glucophage, 500 mg film-coated tablets blisters x (1x100); x 9; x20; x21; x30; x40; x50; x56; x60; x84; x90; x100; x120; x200; x500; x600; x1000; bottles x 21; x 30; x 40; x 50; x 60; x 100; x 120; x 300; x 400;x 500; x 600; x 1000
Số ủy quyền:
20100242
Ngày ủy quyền:
2015-10-09

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này