Gloria Med Micro class 1 (18-21mmHg) below knee closed toe lymphoedema garment long medium

Quốc gia: Vương quốc Anh

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Nguồn: MHRA (Medicines & Healthcare Products Regulatory Agency)

Buy It Now

Sẵn có từ:

18-21mmHg) below knee closed toe lymphoedema garment long medium Mink (Gardamed Ltd

Lớp học:

No Controlled Drug Status

Loại thuốc theo toa:

Never Valid To Prescribe As A VMP

Tóm tắt sản phẩm:

BNF:

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này