Gliclazide Generics 30 mg modified - release tablets

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
04-03-2015
Sẵn có từ:
Generics /UK/ Limited
Mã ATC:
A10BB9
Liều dùng:
30 mg modified - release tablets
Tóm tắt sản phẩm:
Gliclazid
Số ủy quyền:
20090308
Ngày ủy quyền:
2015-05-11

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này