Gliclazide Gamma 30 MR  30 mg modified - release tablets

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
05-02-2015
Thành phần hoạt chất:
Гликлазид
Sẵn có từ:
Woerwag Pharma GmbH & Co. KG
Mã ATC:
A10BB9
INN (Tên quốc tế):
Gliclazide
Liều dùng:
30 mg modified - release tablets
Tóm tắt sản phẩm:
Gliclazide GAMMA 30 MR, 30 mg modified release tablets x 7; x 10; x 14; x 20; x 28; x 30; x 56; x 60; x 84; x 90; x 100; x 112; x 120; x 180 x 500;
Số ủy quyền:
20100697
Ngày ủy quyền:
2014-12-11

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này