Geloza sange, in placi Petri a 20 ml

Romania - Tiếng Romania - ANMDM (Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale)

Sẵn có từ:
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MICROBIOLOGIE SI IMUNOLOGIE "CANTACUZINO"
Lớp học:
IN VITRO ALTELE
Số ủy quyền:
RO/IVD-093-167-93
Ngày ủy quyền:
1970-01-01

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này