Fusidinsäure, Natriumsalz 2%,Testsalbe

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Natriumfusidat
Sẵn có từ:
SmartPractice Europe GmbH (8106407)
Dạng dược phẩm:
Salbe
Thành phần:
Natriumfusidat (7378) 16,96 Milligramm
Tuyến hành chính:
Anwendung auf der Haut
Tình trạng ủy quyền:
Verkehrsfähigkeit: Ja
Số ủy quyền:
PEI.D.03430.01.1
Ngày ủy quyền:
2020-12-13

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này