Fucidin 20 mg/g ointment

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
15-01-2013
Thành phần hoạt chất:
Фузидовая киселина
Sẵn có từ:
LEO Pharma A/S
Mã ATC:
D06AX1
INN (Tên quốc tế):
Fusidic acid
Liều dùng:
20 mg/g ointment
Tóm tắt sản phẩm:
Fucidin, 20 mg/g ointment - 15g
Số ủy quyền:
9900421
Ngày ủy quyền:
2013-11-05

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này