Foster 100/6 micrograms per actuation pressurised inhalation solution

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
17-01-2022
Thành phần hoạt chất:
Beclometasone дипропионат, Формотерола фумарата дигидрат
Sẵn có từ:
Chiesi Pharmaceuticals GmbH
Mã ATC:
R03AK7
INN (Tên quốc tế):
Beclometasone dipropionate, Formoterol fumarate dihydrate
Liều dùng:
100/6 micrograms per actuation pressurised inhalation solution
Tóm tắt sản phẩm:
Foster, 100/6 micrograms per actuation pressurised inhalation solution x 1 x 120
Số ủy quyền:
20080070
Ngày ủy quyền:
2015-09-24

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này