Filudrin N Brustelixier

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Gypsophila-Saponin; Sulfogaiacol; Racephedrin
Sẵn có từ:
Mohren-Apotheke Bärbel Brunn (95638)
Dạng dược phẩm:
Saft
Thành phần:
Gypsophila-Saponin (1680) 0,13 Gramm; Sulfogaiacol (2761) 5,57 Gramm; Racephedrin (7340) 0,09 Gramm
Tuyến hành chính:
zum Einnehmen
Tình trạng ủy quyền:
Verkehrsfähigkeit: Nein
Số ủy quyền:
0225242.00.00

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này