FIDES-TEE NR.16A

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Echtes Goldrutenkraut; Johanniskraut; Brennnesselkraut; Kalmuswurzelstock; Vogelknöterichkraut
Sẵn có từ:
FIDESAN GmbH (3076529)
Dạng dược phẩm:
Arzneitee
Thành phần:
Echtes Goldrutenkraut (947) 17,6 Gramm; Johanniskraut (1104) 17,6 Gramm; Brennnesselkraut (1114) 23,6 Gramm; Kalmuswurzelstock (2630) 23,6 Gramm; Vogelknöterichkraut (3779) 17,6 Gramm
Tuyến hành chính:
Information nicht vorhanden
Tình trạng ủy quyền:
Verkehrsfähigkeit: Nein
Số ủy quyền:
0341988.00.00

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này