Ficus carica

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Ficus carica (Pot.-Angaben)
Sẵn có từ:
Staufen-Pharma GmbH & Co.KG (3090647)
Dạng dược phẩm:
keine eindeutige Darreichungsform
Thành phần:
Ficus carica (Pot.-Angaben) (19942) Information nicht vorhanden
Tuyến hành chính:
Information nicht vorhanden
Tình trạng ủy quyền:
Verkehrsfähigkeit: Nein
Số ủy quyền:
1369411.00.00

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này