FICHTENNADEL-FRANZBRANNTWEIN

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Sẵn có từ:
Phönix-Apotheke Hildegard & Dr.Karl Heinz Scholtz (91474)
Dạng dược phẩm:
Flüssigkeit
Tuyến hành chính:
Information nicht vorhanden
Tình trạng ủy quyền:
Verkehrsfähigkeit: Nein
Số ủy quyền:
0528528.00.00

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này