Fentastad 75 micrograms/h transdermal pateches

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
14-09-2016
Sẵn có từ:
Stada Arzneimittel AG
Mã ATC:
N02AB3
Liều dùng:
75 micrograms/h transdermal pateches
Tóm tắt sản phẩm:
Fentastad, 75 micrograms/h transdermal patches x 5,
Số ủy quyền:
20090536
Ngày ủy quyền:
2015-08-06

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này