Farmorubicin RD  10 mg solution for injection

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
08-01-2014
Thành phần hoạt chất:
Эпирубицин
Sẵn có từ:
Pfizer Enterprises SARL
Mã ATC:
L01DB3
INN (Tên quốc tế):
Epirubicin
Liều dùng:
10 mg solution for injection
Tóm tắt sản phẩm:
Farmorubicin RD, 10 mg powder and solvent for solution for injection-5ml
Số ủy quyền:
9900293
Ngày ủy quyền:
2015-03-17

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này