EXPEDIUM SFX CROSS CONN SELF RETAINING INSERTER

Ý - Tiếng Ý - Ministero della Salute

Buy It Now

Sẵn có từ:
DEPUY SPINE
Mã ATC:
L091001
Nhóm trị liệu:
STRUMENTI PER INSERIMENTO E ESTRAZIONE DI MATERIALI PER OSTEOSINTESI
Tình trạng ủy quyền:
S
Ngày ủy quyền:
2008-06-11

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này