Euthyrox 75 micrograms tablets

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
28-02-2022
Thành phần hoạt chất:
Левотироксин натрий
Sẵn có từ:
Merck KGaA
Mã ATC:
H03AA1
INN (Tên quốc tế):
Levothyroxine sodium
Liều dùng:
75 micrograms tablets
Tóm tắt sản phẩm:
Euthyrox, 75 micrograms tablets x 50 x 100
Số ủy quyền:
20010695
Ngày ủy quyền:
2015-06-24

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này