Esomeprazole Polpharma 40 mg powder for solution for injection/infusion

Quốc gia: Bungari

Ngôn ngữ: Tiếng Bulgaria

Nguồn: Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
16-05-2022

Sẵn có từ:

Pharmaceutical Works POLPHARMA S.A.

Mã ATC:

A02BC5

Liều dùng:

40 mg powder for solution for injection/infusion

Tóm tắt sản phẩm:

Esomeprazole Polpharma, 40 mg powder for solution for injection/infusion x 1; x 10;

Ngày ủy quyền:

2013-10-01

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này