Esomeprazole Polpharma 40 mg powder for solution for injection/infusion

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
16-05-2022
Sẵn có từ:
Pharmaceutical Works POLPHARMA S.A.
Mã ATC:
A02BC5
Liều dùng:
40 mg powder for solution for injection/infusion
Tóm tắt sản phẩm:
Esomeprazole Polpharma, 40 mg powder for solution for injection/infusion x 1; x 10;
Số ủy quyền:
20110164
Ngày ủy quyền:
2013-10-01

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này