Esberitox N  extractum spissum

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
18-03-2015
Sẵn có từ:
Севекс Фарма ООД
Mã ATC:
R05X0
Liều dùng:
extractum spissum
Tóm tắt sản phẩm:
Esberitox N, oral drops, solution - 20ml; 50ml; 100ml
Số ủy quyền:
20010190
Ngày ủy quyền:
2015-02-13

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này