Eltenodo 40 mikrog/ml+5 mg/ml øjendråber, opløsning

Đan Mạch - Tiếng Đan Mạch - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
TIMOLOLMALEAT, Travoprost
Sẵn có từ:
Pharmathen S.A.
Mã ATC:
S01ED51
INN (Tên quốc tế):
TIMOLOL MALEATE, Travoprost
Liều dùng:
40 mikrog/ml+5 mg/ml
Dạng dược phẩm:
øjendråber, opløsning
Số ủy quyền:
57755
Ngày ủy quyền:
2017-09-28

Đọc toàn bộ tài liệu

21. januar 2021

PRODUKTRESUMÉ

for

Eltenodo, øjendråber, opløsning

0.

D.SP.NR.

30293

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Eltenodo

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver ml opløsning indeholder 40 mikrogram travoprost og 5 mg timolol (som

timololmaleat).

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på

Hver ml opløsning indeholder 150 mikrogram benzalkoniumchlorid og 5 mg polyoxyleret,

hydrogeneret ricinusolie 40 (se pkt. 4.4).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Øjendråber, opløsning (øjendråber)

Klar, farveløs opløsning.

pH: 5.5-7.0

Osmolalitet: 252-308 mOsmol/kg

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Eltenodo er indiceret til nedsættelse af det intraokulære tryk (IOP) hos voksne patienter

med åbenvinklet glaukom eller okulær hypertension, som ikke responderer tilstrækkeligt

på topikale betablokkere eller prostaglandin-analoger (se pkt. 5.1).

dk_hum_57755_spc.doc

Side 1 af 14

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Anvendelse til voksne inklusive ældre personer

Dosis er 1 dråbe Eltenodo appliceret i konjunktivalsækken i det/de pågældende øje/øjne en

gang daglig, morgen eller aften. Eltenodo bør indgives på samme tidspunkt hver dag.

Hvis en dosis springes over, skal behandlingen genoptages med næste dosis i henhold til

planen. Dosis bør ikke overskride en dråbe i det/de pågældende øje/øjne daglig.

Særlige populationer

Nedsat lever- og nyrefunktion

Der er ikke udført studier med travoprost/timolol 40 mikrogram/ml + 5 mg/ml øjendråber,

opløsning eller timolol 5 mg/ml øjendråber hos patienter med nedsat lever- eller

nyrefunktion.

Travoprost er blevet undersøgt hos patienter med let til svær leverinsufficiens og hos

patienter med let til svær nyreinsufficiens (kreatinin-clearance så lav som 14 ml/min). Det

var ikke nødvendigt at justere dosis for disse patienter.

Det er usandsynligt, at en dosisjustering af Eltenodo vil være nødvendig hos patienter med

nedsat lever- eller nyrefunktion (pkt. 5.2).

Pædiatrisk population

Sikkerhed og virkning af travoprost/timolol 40 mikrogram/ml + 5 mg/ml øjendråber,

opløsning hos børn og unge under 18 år er ikke klarlagt. Der foreligger ingen data.

Administration

Til okulær brug.

Patienten skal fjerne beskyttelsesfolien umiddelbart før anvendelse første gang. For at

undgå kontaminering af dråbespidsen og opløsningen skal man være opmærksom på ikke

at berøre øjenlåget, omgivende områder eller andre overflader med spidsen af flasken.

Ved nasolakrimal okklusion eller lukning af øjet i 2 minutter reduceres den systemiske

absorption. Det kan resultere i færre systemiske bivirkninger og øget virkning lokalt (se

pkt. 4.4).

Ved anvendelse af mere end et topikalt øjen-præparat skal indgivelsen af de forskellige

lægemidler foregå med mindst 5 minutters mellemrum (se pkt. 4.5).

Hvis Eltenodo erstatter anden oftalmologisk behandling mod glaukom, seponeres denne,

og behandling med Eltenodo påbegyndes den efterfølgende dag.

Patienterne skal instrueres i at fjerne bløde kontaktlinser før applikation af Eltenodo og

vente 15 minutter efter instillation af dosis, før linserne sættes i igen (se pkt. 4.4).

dk_hum_57755_spc.doc

Side 2 af 14

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1.

Overfølsomhed over for andre betablokkere.

Luftvejssygdomme, herunder bronkial astma, bronkial astma i anamnesen eller alvorlig

kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).

Sinusbradykardi, syg sinus-syndrom, herunder sino-atrialt blok, 2. eller 3. grads AV-

blok, der ikke kontrolleres med pacemaker.

Åbenlys hjerteinsufficiens, kardiogent shock.

Alvorlig allergisk rinit og corneadystrofier.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Travoprost og timolol absorberes lige som andre oftalmologiske midler systemisk. På

grund af det aktive beta-adrenerge indholdsstof, timolol, kan der forekomme samme typer

kardiovaskulære, pulmonale og øvrige bivirkninger, som ses ved systemiske betablokkere.

Forekomsten af systemiske bivirkninger efter topikal oftalmologisk administration er

lavere end efter systemisk administration. Se pkt. 4.2 for reducering af systemisk

absorption.

Hos patienter med hjertekarsygdomme (f.eks. koronarsklerose, Prinzmetal angina og

hjerteinsufficiens) og hypotension bør behandling med betablokkere vurderes

omhyggeligt, og behandling med andre aktive stoffer bør overvejes. Patienter med

hjertekarsygdomme bør overvåges for tegn på forværring af disse sygdomme og for

bivirkninger.

På grund af den negative effekt på overledningstiden bør betablokkere gives med

forsigtighed til patienter med 1. grads hjerteblok.

Patienter med alvorlige forstyrrelser/lidelser i det perifere kredsløb (f.eks. alvorlige former

for Raynaud's sygdom eller Raynaud's syndrom) skal behandles med forsigtighed.

Luftvejsreaktioner, herunder dødsfald som følge af bronkospasme hos patienter med

astma, er indberettet efter administration af oftalmologiske betablokkere.

Eltenodo bør anvendes med forsigtighed hos patienter med let/moderat KOL, og kun hvis

den potentielle fordel opvejer den potentielle risiko.

Betablokkere skal administreres med forsigtighed hos patienter, som er disponeret for

spontan hypoglykæmi og patienter med labil diabetes, idet betablokkere kan maskere

symptomer på akut hypoglykæmi.

Det er rapporteret, at betablokkere potenserer muskelsvaghed svarende til visse

myasteniske symptomer (f.eks. diplopi, ptose og generel svækkelse).

dk_hum_57755_spc.doc

Side 3 af 14

Oftalmologiske betablokkere kan medføre øjentørhed. Patienter med sygdomme i cornea

skal behandles med forsigtighed.

Choroidealøsning efter filtreringsprocedurer er indberettet ved samtidig administration af

præparater, der nedsætter produktionen af kammervæske (f.eks. timolol, acetazolamid).

Virkningen på det intraokulære tryk eller de kendte virkninger af systemisk betablokade

kan potenseres, når timolol gives til patienter, der allerede får en systemisk betablokker.

Disse patienters reaktioner bør observeres tæt. Samtidig brug af to topikale betablokkere

frarådes (se pkt. 4.5).

Oftalmologiske betablokkere kan blokere effekten af systemiske beta-agonister, f.eks.

adrenalin. Anæstesiologen skal informeres, hvis patienten får timolol.

Betablokkere kan maskere tegn på hypertyreoidisme.

Prostaglandiner og prostaglandin-analoger er biologisk aktive stoffer, som kan absorberes

gennem huden. Gravide kvinder og kvinder, som forsøger at blive gravide, skal tage de

nødvendige forholdsregler for at undgå direkte eksponering for flaskens indhold. I det

usandsynlige tilfælde, at en betydelig del af flaskens indhold kommer i kontakt med

huden, skal det eksponerede område straks skylles.

Under behandling med betablokkere kan patienter med en anamnese med atopi eller svære

anafylaktiske reaktioner over for en række allergener være mere reaktive over for gentagen

udsættelse for sådanne allergener og risikere ikke at respondere på normale doser af

adrenalin til behandling af anafylaktiske reaktioner.

Timolol kan interagere med andre lægemidler (se pkt. 4.5).

Det kan ikke anbefales at anvende to lokale prostaglandiner samtidig.

Travoprost kan gradvist ændre øjenfarven ved at øge antallet af melanosomer

(pigmentgranula) i melanocyterne. Før behandling påbegyndes, skal patienterne

informeres om, at denne farveændring i øjet muligvis er permanent. Unilateral behandling

kan resultere i permanent heterochromia.

Langtidseffekten på melanocyterne og konsekvenserne heraf er endnu ukendt. Ændringen i

irisfarve sker langsomt og vil måske ikke blive bemærket før efter flere måneder eller år.

Ændringen i øjenfarve er overvejende set hos patienter med iris af blandet farve, dvs., blå-

brun, grå-brun, gul-brun og grøn-brun; men den er også set hos patienter med brune øjne.

Typisk breder den brune pigmentering omkring pupillen sig koncentrisk ud mod periferien

i de påvirkede øjne, men hele iris eller dele af den kan blive mere brunlig. Efter seponering

dk_hum_57755_spc.doc

Side 4 af 14

af behandlingen er der ikke observeret nogen yderligere forøgelse af den brune

pigmentering.

Ved kontrollerede kliniske forsøg er der indberettet mørkfarvning periorbitalt og/eller på

øjenlåget i forbindelse med anvendelse af travoprost.

Periorbitale ændringer og ændringer af øjenlåg, herunder fordybning af øjenlågets sulcus,

er set med prostaglandinanaloger.

Travoprost kan gradvist ændre øjenvipperne på de(t) behandlede øje/ne; disse forandringer

er observeret hos cirka halvdelen af patienterne i de kliniske forsøg og omfatter: Øget

længde, tykkelse, pigmentering, og/eller antal af øjenvipper. Mekanismen bag øjenvippe-

forandringerne og deres langtidskonsekvenser er endnu ukendt.

Det er påvist, at travoprost har forårsaget let forstørrelse af den palpebrale fissur ved

undersøgelser af aber. Denne virkning blev dog ikke observeret under de kliniske forsøg

og anses for at være artsspecifik.

Der foreligger ingen erfaring med travoprost/timolol 40 mikrogram/ml + 5 mg/ml

øjendråber, opløsning ved inflammatoriske øjenlidelser eller ved neovaskulær

lukketvinklet, snævervinklet eller kongenit glaukom, og kun begrænset erfaring med

skjoldbruskkirtel-induceret øjensygdom, ved åben-vinkel glaukom hos pseudofake-

patienter og ved pigmentdannende eller pseudoeksfoliativt glaukom.

Der er rapporteret makulaødem under behandling med prostaglandin F

-analoger. Der bør

udvises forsigtighed, når Eltenodo anvendes til afake patienter, pseudofake patienter med

ødelagt bagkammerlinsekapsel eller forkammerlinse eller hos patienter med kendte

risikofaktorer for cystoid makula-ødem.

Eltenodo kan med forsigtighed anvendes til patienter, som vides at være prædisponerede

for iritis/uvetis, og til patienter med aktiv intraokulær inflammation.

Eltenodo indeholder benzalkoniumchlorid, som kan medføre øjenirritation og er kendt for

at misfarve bløde kontaktlinser. Kontakt med bløde kontaktlinser bør undgås. Patienter

skal instrueres i at tage kontaktlinser ud, før applikation af Eltenodo, og vente 15 minutter

efter drypning, før linserne sættes i igen (se pkt. 4.2).

Eltenodo indeholder polyoxyleret, hydrogeneret ricinusolie 40, som kan medføre

hudreaktioner.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført specifikke interaktionsstudier med travoprost eller timolol.

Der er risiko for additive virkninger, der kan resultere i hypotension og/eller udtalt

bradykardi, når oftalmologiske betablokkere administreres samtidigt med orale

calciumantagonister, betablokkere, antiarytmika (herunder amiodaron), digitalisglykosider,

parasympatomimetika eller guanethidin.

Den hypertensive reaktion på pludselig seponering af clonidin kan potenseres af

betablokkere.

dk_hum_57755_spc.doc

Side 5 af 14

Der er rapporteret om potenseret systemisk betablokade (f.eks. nedsat hjerterytme,

depression) ved samtidig behandling med CYP2D6-hæmmere (f.eks. quinidin, fluoxetin,

paroxetin) og timolol.

Der er rapporteret tilfælde af mydriasis efter samtidig anvendelse af oftalmologiske

betablokkere og adrenalin (epinephrin).

Betablokkere kan øge den hypoglykæmiske virkning af antidiabetika. Betablokkere kan

sløre symptomer på hypoglykæmi (se pkt. 4.4).

4.6

Graviditet og amning

Kvinder i den fertile alder/prævention

Eltenodo må ikke anvendes til kvinder i den fertile alder, medmindre der anvendes

tilstrækkelig prævention (se pkt. 5.3).

Fertilitet

Der er ingen eller utilstrækkelige data vedrørende virkningen af travoprost/timolol 40

mikrogram/ml + 5 mg/ml øjendråber, opløsning på human fertilitet. Dyrestudier har vist, at

travoprost og timolol ikke har nogen effekt på fertiliteten ved doser på mere end 250 gange

den anbefalede maksimale, humane, okulære dosis.

Graviditet

Travoprost har skadelige farmakologiske virkninger på graviditet og/eller foster/nyfødt

barn.

Der er ingen eller utilstrækkelige data fra anvendelse af travoprost/timolol 40 mikrogram/

ml + 5 mg/ml øjendråber, opløsning eller de enkelte aktive stoffer til gravide kvinder.

Timolol bør ikke anvendes under graviditeten, medmindre det er klart nødvendigt.

Epidemiologiske studier har ikke vist forekomst af misdannelser, men der er påvist en

risiko for intrauterin væksthæmning ved oral administration af betablokkere. Derudover er

der observeret symptomer på betablokade (f.eks. bradykardi, hypotension, respirations-

besvær og hypoglykæmi) hos nyfødte, når betablokkere anvendes frem til fødslen. Hvis

Eltenodo anvendes frem til fødslen, skal det nyfødte barn overvåges nøje de første døgn

efter fødslen.

Eltenodo bør ikke anvendes under graviditet, medmindre det er klart nødvendigt. Se pkt.

4.2 for systemisk absorption.

Amning

Det er ukendt, om travoprost i øjendråber udskilles i human modermælk. Dyrestudier har

vist, at travoprost og metabolitter udskilles i modermælk. Timolol udskilles i modermælk,

hvilket kan forårsage alvorlige bivirkninger hos det ammede barn. Ved terapeutiske doser

af timolol i øjendråber er det dog ikke sandsynligt, at mængden i modermælken er

tilstrækkelig til at give kliniske symptomer på betablokade hos spædbørn. Se pkt. 4.2 for

reducering af systemisk absorption.

Eltenodo anbefales ikke til ammende kvinder.

dk_hum_57755_spc.doc

Side 6 af 14

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Eltenodo påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene

maskiner. Det gælder for alle øjendråber, at der kan forekomme sløret syn eller andre

synsforstyrrelser. Hvis der opstår sløret syn ved instillation, bør patienten vente med at føre

motorkøretøj eller betjene maskiner, til synet er klart igen.

4.8

Bivirkninger

I kliniske studier, der omfattede 2.170 patienter, som blev behandlet med

travoprost/timolol 40 mikrogram/ml + 5 mg/ml øjendråber, opløsning, var den hyppigst

rapporterede behandlingsrelaterede bivirkning okulær hyperæmi (12,0 %).

Nedenstående bivirkninger blev observeret i kliniske studier eller efter markedsføring. De

er sorteret efter systemorganklasser og er klassificeret i henhold til følgende konvention:

Meget almindelig (≥1/10), almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til

<1/100), sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000), meget sjælden (<1/10.000) eller ikke kendt (kan

ikke estimeres ud fra forhåndenværende data). Inden for hver frekvensgruppe er

bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er. De alvorligste er anført først.

Systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkninger

Immunsystemet

Ikke almindelig

Overfølsomhed

Psykiske

forstyrrelser

Sjælden

Ikke kendt (kan ikke

estimeres ud fra

forhåndenværende data)

Nervøsitet

Depression

Nervesystemet

Ikke almindelig

Ikke kendt (kan ikke

estimeres ud fra

forhåndenværende data)

Vertigo, hovedpine

Cerebrovaskulær hændelse, synkope,

paræstesi

Øjne

Meget almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Okulær hyperæmi

Punktat keratit, øjensmerter,

synsforstyrrelser, sløret syn, tørre øjne,

øjenkløe, okulært ubehag, øjenirritation

Keratitis, iritis, konjunktivitis, forkammer-

inflammation, blefaritis, fotofobi, nedsat

skarpsyn, astenopi, hævelse i øjet, øget

tåredannelse, øjenlågserytem, vækst af

øjenvipper, øjenallergi, konjunktivalt ødem,

øjenlågsødem

Corneaerosion, meibomitis, konjunktival

blødning, skorpedannelse på øjenlåg,

trichiasis, distichiasis

dk_hum_57755_spc.doc

Side 7 af 14

Ikke kendt (kan ikke

estimeres ud fra

forhåndenværende data)

Makulaødem, øjenlågs-ptose, lidelse i cornea

Hjerte

Ikke almindelig

Sjælden

Ikke kendt (kan ikke

estimeres ud fra

forhåndenværende data)

Bradykardi

Arytmi, uregelmæssig hjerterytme

Hjerteinsufficiens, takykardi, brystsmerter,

palpitationer

Vaskulære

sygdomme

Ikke almindelig

Ikke kendt (kan ikke

estimeres ud fra

forhåndenværende data)

Hypertension, hypotension

Perifert ødem

Luftveje, thorax og

mediastinum

Ikke almindelig

Sjælden

Ikke kendt (kan ikke

estimeres ud fra

forhåndenværende data

Dyspnø, postnasal drip

Dysfoni, bronkospasme, hoste, halsirritation,

orofaryngeale smerter, ubehag i næsen

Astma

Mave-tarm-kanalen

Ikke kendt (kan ikke

estimeres ud fra

forhåndenværende data)

Dysgeusi

Lever og galdeveje

Sjælden

Forhøjet alanin-aminotransferase, forhøjet

aspartat-aminotransferase

Hud og subkutane

væv

Ikke almindelig

Sjælden

Ikke kendt (kan ikke

estimeres ud fra

forhåndenværende data)

Kontaktdermatit, hypertrikose

Urticaria, misfarvning af huden, alopeci,

hyperpigmentering af huden (periokulært)

Udslæt

Knogler, led,

muskler og

bindevæv

Sjælden

Smerter i ekstremiteterne

Nyrer og urinveje

Sjælden

Kromaturi

Almene symptomer

og reaktioner på

administrationsstede

Sjælden

Tørst, træthed

Øvrige bivirkninger, der er set ved indtagelse af et af de aktive stoffer, og som potentielt

kan forekomme ved anvendelse af Eltenodo:

dk_hum_57755_spc.doc

Side 8 af 14

T ravopr ost

Systemorganklasse

Bivirkninger

Øjne

Uveitis, konjunktivale lidelser, konjunktivale follikler,

irishyperpigmentering

Hud og subkutane væv

Hudeksfoliation

Timol ol

Ligesom andre topikalt administrerede oftalmologiske lægemidler absorberes timolol i det

systemiske kredsløb. Det kan forårsage de samme bivirkninger, som ses ved systemiske

betablokkere. Øvrige anførte bivirkninger inkluderer reaktioner, der er set inden for

gruppen af oftalmologiske betablokkere. Forekomsten af systemiske bivirkninger efter

topikal oftalmologisk administration er lavere end efter systemisk administration. Se pkt.

4.2 for reducering af systemisk absorption.

Systemorganklasse

Bivirkninger

Immunsystemet

Systemiske allergiske reaktioner, herunder angioødem,

urticaria, lokalt og generaliseret udslæt, pruritus,

anafylaksi

Metabolisme og ernæring

Hypoglykæmi

Psykiske forstyrrelser

Insomni, mareridt, amnesi, hallucination

Nervesystemet

Cerebral iskæmi, øget forekomst af tegn og symptomer

på myasthenia gravis

Øjne

Tegn og symptomer på okulær irritation (f.eks.

brænden, svien, kløe, tåredannelse, rødme),

choroidalløsning efter filtrationskirurgi (se pkt. 4.4),

nedsat følsomhed i cornea, diplopi

Hjerte

Brystsmerter, palpitationer, ødem, kongestiv

hjerteinsufficiens, AV-blok, hjertestop

Vaskulære sygdomme

Raynaud's fænomen, kolde hænder og fødder

Luftveje, thorax og

mediastinum

Bronkospasme (især hos patienter med allerede

eksisterende bronkospastisk sygdom)

Mave-tarm-kanalen

Dysgeusi, kvalme, dyspepsi, diaré, mundtørhed,

abdominalsmerter, opkastning

Hud og subkutane væv

Psoriasiformt udslæt eller forværring af psoriasis

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Myalgi

Det reproduktive system og

mammae

Seksuel dysfunktion, nedsat libido

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Asteni

ndbe

odede

år lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Sundhedspersoner

anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via:

dk_hum_57755_spc.doc

Side 9 af 14

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted:

www.meldenbivirkning.dk

4.9

Overdosering

En topikal overdosis af Eltenodo er usandsynlig og vil i givet fald sandsynligvis ikke være

associeret med toksicitet.

Ved utilsigtet indtagelse er symptomerne på en overdosis af betablokker bradykardi,

hypotension, bronkospasmer og hjerteinsufficiens.

Hvis overdosering med Eltenodo optræder, skal behandlingen være symptomatisk og

understøttende. Timolol dialyseres ikke umiddelbart.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: S 01 ED 51. Ophtalmologica, Antiglaucom-midler og miotica.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Eltenodo indeholder to aktive indholdsstoffer: travoprost og timololmaleat. Disse to

komponenter sænker det intraokulære tryk ved komplementære virkemekanismer, og den

kombinerede virkning medfører yderligere IOP-reduktion sammenlignet med et af

indholdsstofferne alene.

Travoprost er en prostaglandin F

analog. Det er en meget selektiv fuld agonist, som har

en høj affinitet for prostaglandin-FP-receptoren. Travoprost nedsætter det intraokulære tryk

ved at øge outflow af kammervæske via trabekelværket og de uveosklerale veje.

Nedsættelse af det intraokulære tryk hos mennesker begynder cirka 2 timer efter

administration, og den maksimale effekt opnås efter 12 timer. Signifikant sænkning af det

intraokulære tryk kan opretholdes i perioder på over 24 timer med en enkelt dosis.

Timolol er en ikke-selektiv blokker, som ikke har nogen intrinsic sympatomimetisk,

direkte myokardielt undertrykkende eller membranstabiliserende aktivitet. Tonografi-og

fluorofotometri-undersøgelser på mennesker tyder på, at dets dominerende virkning er

relateret til reduceret dannelse af kammervæske og en let forøgelse af outflowet.

Sekundær farmakologi

Travopost øgede signifikant blodgennemstrømningen gennem synsnerven hos kaniner efter

7 dages topikal okulær indgivelse (1,4 mikrogram, en gang daglig).

dk_hum_57755_spc.doc

Side 10 af 14

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này