Doxycyn Stada 100 mg dispersible tablets

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
01-06-2020
Thành phần hoạt chất:
Доксициклин
Sẵn có từ:
Stada Arzneimittel AG
Mã ATC:
J01AA2
INN (Tên quốc tế):
Doxycycline
Liều dùng:
100 mg dispersible tablets
Tóm tắt sản phẩm:
Doxycyclin STADA, 100 mg dispersible tablets x 6 x 10 x 20
Số ủy quyền:
9800200
Ngày ủy quyền:
2015-07-09

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này