Doxycyn Stada 100 mg dispersible tablets

Quốc gia: Bungari

Ngôn ngữ: Tiếng Bulgaria

Nguồn: Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
01-06-2020

Thành phần hoạt chất:

Доксициклин

Sẵn có từ:

Stada Arzneimittel AG

Mã ATC:

J01AA2

INN (Tên quốc tế):

Doxycycline

Liều dùng:

100 mg dispersible tablets

Tóm tắt sản phẩm:

Doxycyclin STADA, 100 mg dispersible tablets x 6 x 10 x 20

Ngày ủy quyền:

2015-07-09

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này