DOTAREM 0,5 mmol/ml solution for injection in vials

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)

03-10-2018

Sẵn có từ:
Guerbet
Liều dùng:
0,5 mmol/ml solution for injection in vials
Tóm tắt sản phẩm:
DOTAREM, 0.5 mmol/ml solution for injection in vials; x 1 x 5 ml; x 10 ml; x 15 ml; x 20 ml; x 60 ml;
Số ủy quyền:
20140141
Ngày ủy quyền:
2015-06-16

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này