Dioket 600 mg tablets

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
08-02-2021
Thành phần hoạt chất:
Диосмин
Sẵn có từ:
Stragen France SAS
Mã ATC:
C05CA3
INN (Tên quốc tế):
Diosmin
Liều dùng:
600 mg tablets
Tóm tắt sản phẩm:
Dioket, 600 mg tablets x 30
Số ủy quyền:
20060753
Ngày ủy quyền:
2015-05-04

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này