Devicor Mammotome Hydromark Breast Biopsy Site Marker

Singapore - Tiếng Anh - HSA (Health Sciences Authority)

Buy It Now

Sẵn có từ:
MEDQUEST MARKETING PTE LTD
Lớp học:
Class D medical device
Sản xuất bởi:
Devicor Medical Products, Inc.
Khu trị liệu:
General & Plastic Surgery
Chỉ dẫn điều trị:
To mark tissue during a percutaneous breast biopsy procedure, be visible under ultrasound for at least 6 weeks, and be permanently visible by x-ray and MRI.
Tóm tắt sản phẩm:
Models: HydroMARK® Breast Biopsy Site Marker - 4010-02-15-T1, HydroMARK® Breast Biopsy Site Marker - 4010-02-15-T3, HydroMARK® Breast Biopsy Site Marker - 4010-02-15-T4, HydroMARK® Breast Biopsy Site Marker - 4010-02-18-T3, HydroMARK® Breast Biopsy Site Marker - 4010-01-11-T1, HydroMARK® Breast Biopsy Site Marker - 4010-01-11-T3, HydroMARK® Breast Biopsy Site Marker - 4010-01-11-T4, HydroMARK® Breast Biopsy Site Marker - 4010-01-08-T1, HydroMARK® Breast Biopsy Site Marker - 4010-01-08-T3, HydroMARK® Breast Biopsy Site Marker - 4010-01-08-T4, HydroMARK® Breast Biopsy Site Marker - 4010-04-09-T1, HydroMARK® Breast Biopsy Site Marker - 4010-04-09-T3, HydroMARK® Breast Biopsy Site Marker - 4010-04-09-T4, HydroMARK® Breast Biopsy Site Marker - 4010-03-15-T1, HydroMARK® Breast Biopsy Site Marker - 4010-03-15-T3, HydroMARK® Breast Biopsy Site Marker - 4010-03-15-T1-SHORT, HydroMARK® Breast Biopsy Site Marker - 4010-03-15-T3-SHORT, HydroMARK® Breast Biopsy Site Marker - 4010-03-09-T1, HydroMARK® Breast Biopsy Site Marker - 4010-03-09-T3
Số ủy quyền:
DE0018288
Ngày ủy quyền:
2016-06-24

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này