Dentsply Professional Midwest Stylus ATC dental handpieces

Singapore - Tiếng Anh - HSA (Health Sciences Authority)

Buy It Now

Sẵn có từ:
DENTSPLY SIRONA SINGAPORE PTE LTD
Lớp học:
Class B medical device
Sản xuất bởi:
Dentsply International Professional Division
Khu trị liệu:
Dental
Chỉ dẫn điều trị:
This air turbine high-speed handpiece is intended to be used for general dentistry.
Tóm tắt sản phẩm:
Models: ATC controller box w/hose - 880100, Stylus™ ATC 890 Handpiece - 881300, Stylus™ ATC 990 Handpiece - 882300, StylusTM ATC 890 Starter Package - 883100, StylusTM ATC 990 Starter Package - 883200
Số ủy quyền:
DE0010615
Ngày ủy quyền:
2012-09-10

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này