DARMREGULIERENDE KRAEUTEROBLATEN

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Aloe; Faulbaumrinde; Fenchel
Sẵn có từ:
Plantapur Laboratorium (3085497)
Dạng dược phẩm:
keine eindeutige Darreichungsform
Thành phần:
Aloe (17) 340 Gramm; Faulbaumrinde (124) 420 Gramm; Fenchel (125) 240 Gramm
Tuyến hành chính:
Information nicht vorhanden
Tình trạng ủy quyền:
Verkehrsfähigkeit: Nein
Số ủy quyền:
0727191.00.00

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này