Dagastron N

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Schweres Magnesiumoxid; Schweres, basisches Bismutnitrat; Aluminium-magnesium-trisilicat
Sẵn có từ:
Scarabaeus Gesundheitsservice GmbH (3107862)
Dạng dược phẩm:
Brausetablette
Thành phần:
Schweres Magnesiumoxid (186) 0,3 Milligramm; Schweres, basisches Bismutnitrat (351) 100 Milligramm; Aluminium-magnesium-trisilicat (12540) 100 Milligramm
Tuyến hành chính:
Einnehmen nach Auflösen
Tình trạng ủy quyền:
Verkehrsfähigkeit: Nein
Số ủy quyền:
0400219.00.00

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này