DACARB 200 mg POLVO LIOFILIZADO PARA SOLUCION INYECTABLE

Peru - Tiếng Tây Ban Nha - DIGEMID (Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas)

Buy It Now

Sẵn có từ:
EUROPEAN CHEMICALS S.A.C.
Dạng dược phẩm:
POLVO LIOFILIZADO PARA SOLUCION INYECTABLE
Loại thuốc theo toa:
CON RECETA MEDICA
Số ủy quyền:
E17550

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này