Cytocristin 1 mg/ml solution for injection

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
09-08-2021
Thành phần hoạt chất:
Винкристин
Sẵn có từ:
CIPLA (UK)LIMITED
Mã ATC:
L01CA2
INN (Tên quốc tế):
Vincristine
Liều dùng:
1 mg/ml solution for injection
Tóm tắt sản phẩm:
Cytocristin, 1mg/ml solution for injection - 1 ml x 1
Số ủy quyền:
20060616
Ngày ủy quyền:
2013-10-10

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này