Cytarabin Accord 100 mg/ml solution for injection or infusion

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
22-02-2021
Thành phần hoạt chất:
Цитарабин
Sẵn có từ:
Accord Healtcare Limited, UK
Mã ATC:
L01BC1
INN (Tên quốc tế):
Cytarabine
Liều dùng:
100 mg/ml solution for injection or infusion
Tóm tắt sản phẩm:
Cytarabine Accord, 100 mg/ml solution for injection or infusion - x 1x 1ml ; x 5 x 1ml; x 1x 5 ml x 5 x 5 ml ; x 1 x 10 ml;
Số ủy quyền:
20110629
Ngày ủy quyền:
2014-12-11

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này