CRESAGEN 40 MG, POR TBL FLM 30X40MG I

Cộng hòa Séc - Tiếng Séc - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
29-11-2022
Thành phần hoạt chất:
VÁPENATÁ SŮL ROSUVASTATINU (ROSUVASTATINUM CALCICUM)
Sẵn có từ:
Ranbaxy [UK] Limited, London
Mã ATC:
C10AA07
Liều dùng:
40MG
Dạng dược phẩm:
Potahovaná tableta
Tuyến hành chính:
Perorální podání
Các đơn vị trong gói:
30 I, Blistr
Loại thuốc theo toa:
Léčiva na lékařský předpis
Tình trạng ủy quyền:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Số ủy quyền:
31/ 113/12-C
Ngày ủy quyền:
0000-00-00

Đọc toàn bộ tài liệu

1

Přílohač.1krozhodnutíozměněregistracesp.zn.sukls96925/2012

PŘÍBALOVÁINFORMACE:INFORMACE PRO UŽIVATELE

Cresagen 5mg, potahovanétablety

Cresagen 10mg, potahovanétablety

Cresagen 20mg, potahovanétablety

Cresagen 40mg, potahovanétablety

rosuvastatinum

Přečtětesipozorně celoupříbalovouinformacidříve, nežzačnetetento přípravek užívat.

-Ponechte sipříbalovou informacipropřípad, že sijibudetepotřebovatpřečístznovu.

-Máte-lijakékolidalšíotázky, zeptejtesesvého lékařenebo lékárníka.

-TentopřípravekbylpředepsánVám.Nedávejtejejžádnédalšíosobě.Mohlbyjíublížit,atoitehdy,

má-listejné příznakyjako Vy.

-Pokudsekterýkoliznežádoucíchúčinkůvyskytnevzávažnémíře,nebopokudsivšimnete

jakýchkolinežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalovéinformaci,prosím,sdělteto

svému lékařinebolékárníkovi.

Vpříbalovéinformacinaleznete:

1. Coje Cresagen akčemusepoužívá

2. Čemumusíte věnovatpozornost, nežzačnete Cresagen užívat

3.JakseCresagen užívá

4. Možné nežádoucíúčinky

5.JakCresagen uchovávat

6. Dalšíinformace

1. COJECRESAGENAKČEMU SEPOUŽÍVÁ

Cresagenpatřídoskupinyléků, které seoznačujíjako statiny.

Lékař Vám předepsalCresagen, neboť:

-Mátevysokouhladinucholesteroluvkrvi.Mátetedyzvýšenérizikosrdečnípříhodynebo

mozkové mrtvice.

LékařVámpředepsalkužívánístatin,neboťzměnadietníchnávykůazvýšenáfyzickáaktivita

nevedlaknormalizacihladinycholesteroluvkrvi.Vnastavenédietěafyzickéaktivitěbudete

pokračovativprůběhuléčbypřípravkemCresagen.

nebo

-Mátejinépřidruženéukazatele,kterézvyšujírizikosrdečnípříhody,mozkovémrtviceapodobných

zdravotních komplikací.

Srdečnípříhody,mozkovámrtviceajinépodobnézdravotníkomplikacemohoubýtzpůsobeny

onemocněním,kteréseoznačujejakoateroskleróza.Aterosklerózavznikánazákladěukládání

tukových částic veVašichcévách.

Pročje důležité užívatCresagen

Cresagensepoužívákovlivněníhladinylátektukovéhocharakteruvkrvi,přičemžnejčastějisejedná

ocholesterol.Vkrvisevyskytujírůznétypycholesterolu,tzv.„špatný“cholesterol(LDL-C)a

„dobrý“cholesterol(HDL-C).

-Cresagensnižuje hladinu„špatného“ cholesterolu a zvyšuje hladinu „dobrého“cholesterolu.

-Cresagenúčinkujetak,žeblokujetvorbu„špatného“cholesteroluvorganismuazlepšujeschopnost

odstraňovattento cholesterolzkrve.

2

Uvětšinylidívysokáhladinacholesterolunemávlivnato,jakpociťujísvůjzdravotnístav,neboťse

neprojevuježádnýmipříznaky.Pokudsevšaktentostavponechábezléčby,tukovéčásticesezačnou

ukládatdo stěnycéva postupně způsobíjejichzúžení.

Někdysemůžestát,žesezúženácévaucpeatímnemůžezásobovatkrvísrdcenebomozek,cožse

projevísrdečnípříhodounebomozkovoumrtvicí.Sníženímhladinycholesteroluvkrvisesnižuje

riziko srdečních příhod, mozkovémrtviceajiných podobných zdravotníchkomplikací.

Cresagenužívejtepravidelněatoivdobě,kdysehladinaVašehocholesteroludostalanasprávnou

úroveň,neboťpůsobípreventivně,abynedocházelokopětovnémuplíživémuzvyšováníhladiny

cholesteroluaukládánítukovýchlátekdostěnycév.Léčbupřeruštepouzenapokynlékařeav

případě, že otěhotníte.

2.ČEMUMUSÍTEVĚNOVATPOZORNOSTPŘEDTÍM,NEŽZAČNETECRESAGEN

UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Cresagen

-Jestliže jste alergický/á(přecitlivělý/á)na Cresagennebo nakteroukolivsložkupřípravku.

-Jestližejstetěhotnánebokojíte.PokudotěhotníteažvprůběhuléčbypřípravkemCresagen,

přestaňtehoihnedužívatainformujteošetřujícíholékaře.Ženyvplodnémvěkubysemělyv

průběhu léčbypřípravkemCresagenvyhnoutotěhotněníaužívatvhodnouantikoncepci.

-Jestliže máte poruchujater.

-Jestliže máte vážnouporuchuledvin.

-Jestliže máte opakovanénebo nevysvětlené bolestisvalů, nebo svalové problémy.

-Jestliže užíváte cyklosporin(např. potransplantaciorgánů)

PokudněkterýzbodůuvedenýchvýšeplatíiproVás,nebomátepochybnosti,navštivteznovusvého

lékaře.

NejvyššídávkupřípravkuCresagen, tj. 40mg, neužívejtev těchto případech

-Jestliže mátestřední poškozeníledvin(vpřípadě nejistotyseobraťte nalékaře).

-Jestliže máte poruchuštítné žlázy.

-Jestližejsteměl(a)opakovanénebonevysvětlenésvalovékřečenebobolestisvalů,výskyt

svalovýchproblémůvminulostiuVásneboveVašírodiněnebosvalovéproblémypřidřívějším

užíváníjinýchléků kléčběvysoké hladinycholesterolu.

-Jestliže pravidelně pijetevelkámnožstvíalkoholu.

-Jestliže jste asijského původu(Japonci, Číňané,Filipínci,Vietnamci, KorejciaIndové).

-Jestliže užíváte léky nazývanéfibrátyke sníženíhladinycholesterolu.

PokudněkterýzbodůuvedenýchvýšeplatíiproVás,nebomátepochybnosti,navštivteznovusvého

lékaře.

Poraďtesese svýmlékařemnebolékárníkemdřívenežzačnete užívatCresagen,jestliže:

Máte závažné respiračníselhávání

Zvláštní opatrnostipřipoužitípřípravkuCresagenje zapotřebí

-Jestliže máte problémysledvinami.

-Jestliže máte problémysjátry.

-Jestližejsteměl/aopakovanénebonevysvětlenésvalovékřečenebobolestisvalů,výskyt

svalovýchproblémůuVásneboveVašírodiněnebosvalovéproblémypřiužíváníjinýchlékůke

sníženíhladinycholesterolu.Okamžitěinformujtelékaře,pokudsedostavínevysvětlitelnásvalová

bolest, zvláště pokud senecítítedobře nebo mátezvýšenou teplotu.

-Jestliže pijete opakovaně velká množstvíalkoholu.

-Jestliže máte poruchuštítné žlázy.

- Jestližeužívátejinélékynazývanéfibrátykesníženíhladinycholesterolu.Čtěte,prosím,tento

letákpečlivě, ikdyžjstejižužíval(a)jinélékyke sníženíhladinycholesterolu.

3

-Jestliže užíváteléky k léčbě infekceviremHIV, např. lopinavir/ritonavir, čtěte,prosím, „Vzájemné

působenísdalšímiléčivýmipřípravky“ níže.

-Jestliže je pacientdítě mladšínež10 let:Cresagenbynemělyužívatdětimladšínež10let.

-Jestližejstemladšínež18let:Cresagen40mgtabletynenívhodnýprodětiamladistvévevěkudo

18 let.

-JestližejeVámvícenež70let(neboťvtomtopřípadějetřeba,abylékařzvolilsprávnoupočáteční

dávku přípravku Cresagenu).

-Jestliže jsteasijskéhopůvodu-Japonci,Číňané,Filipínci,Vietnamci, KorejciaIndové.Lékařmusí

zvolitsprávnou počátečnídávku přípravku Cresagen.

VprůběhuléčbytímtopřípravkemVásbudelékařpečlivěsledovat,pokudmátecukrovkuneboriziko

provznikcukrovky.Vpřípadě,žemátezvýšenouhladinucukrunebotukůvkrvi,mátenadváhunebo

vysokýkrevnítlak, pravděpodobně patříte mezipacientysrizikempro vznikdiabetu.

Běhemléčby

Pokud seněkterýzbodů vztahujeinaVás(nebo pokud máte pochybnosti):

-NeužívejteCresagen40mg(nejvyššídávku)aobraťtesenalékařenebolékárníkapředtím,

nežzačnete užívatkteroukoliv dávkupřípravkuCresagenu.

Statinymohou umalého počtu lidíovlivnitjátra.To lze prokázatkontrolnímvyšetřením,které hodnotí

hladinyjaterníchenzymů vkrvi.Ztohotodůvodu budelékařprovádětkontrolní

vyšetřenífunkcejaterpředléčbou a vprůběhuléčbypřípravkemCresagen.

Vzájemné působenís dalšímiléčivýmipřípravky

Informujtesvéholékařeovšechlécích,kteréužívátenebojsteužíval(a)vnedávnédobě,atoio

lécích, kteréjsoudostupnébezlékařského předpisu.

Informujtelékaře, pokud užíváte některýznásledujících léků:

-Cyklosporin(užívanýnapř. potransplantaciorgánů).

-Warfarin(nebojiná léčivapoužívanáke sníženísrážlivostikrve).

-Fibráty(např.gemfibrozil,fenofibrát)nebojinélékykesníženíhladinycholesterolu,(např.

ezetimib).

-Lékykléčbě poruch trávení(antacida kneutralizacikyselin vžaludku)

-Erytromycin (antibiotikum).

-Perorálníantikoncepci,„pilulky“, hormonálnísubstitučníléčbu

-lopinavir/ritonavir(kléčběinfekceviremHIV–viz„ZvláštníopatrnostipřipoužitíCresagenuje

zapotřebí“).

ÚčinektěchtoléčivsemůžeměnitpřisoučasnémpodáváníspřípravkemCresagenanebotytoléky

mohouměnitúčinnostpřípravku Cresagen.

Užívání přípravku Cresagens jídlema pitím

Cresagenmůžete užívatspolu sjídlemnebo mimo jídlo.

Těhotenstvíakojení

NeužívejtepřípravekCresagen,pokudjstetěhotnánebokojíte.Pokudotěhotníteažvprůběhuléčby

přípravkemCresagen,okamžitěhovysaďte,jakmiletozjistíte,ainformujtelékaře.Ženyvplodném

věku bymělyužívatvhodnou antikoncepci, pokud užívajípřípravekCresagen.

Poraďte sesesvýmlékařemnebo lékárníkemdříve, nežzačnete užívatjakýkolivlék.

Řízenídopravních prostředkůa obsluha strojů

VětšinalidímůževprůběhuužívánípřípravkuCresagenříditmotorovávozidlaneboovládatstroje.U

některýchlidísemůževprůběhuléčbyobjevitzávrať.PokudjetoVášpřípad,poraďtesesVaším

lékařemdříve,nežbudeteříditmotorová vozidla neboovládatstroje.

4

Důležitéinformaceo některýchsložkách přípravkuCresagen

Tentopřípravekobsahujelaktosu.PokudVámlékařřekl,žešpatněsnášíteněkterécukry(laktosa

nebomléčnýcukr), informujteo tomlékaře předtím, nežbudeteužívatCresagen.

Úplnýseznampomocnýchlátekje uveden vbodě„Dalšíinformace“níže.

3. JAKSECRESAGENUŽÍVÁ

Vždyužívejte Cresagenpřesněpodle pokynů lékaře. Pokud sinejstejistý(á),poraďte se

svýmlékařemnebo lékárníkem.

Obvyklé dávkypro dospělé

Pokud užíváte Cresagenke sníženívysokéhocholesterolu:

Počátečnídávka

LéčbapřípravkemCresagenmusíbýtzahájenadávkou5mgnebo10mgatoivpřípadě,žejste

dosud užíval(a)vyššídávkujinéhostatinu.Velikostpočátečnídávkyzávisína:

-Hladiněcholesterolu veVašíkrvi.

-Vašemrizikuvzniku srdečnípříhodynebo mozkovémrtvice.

-Vašícitlivostikprojevu možných nežádoucích účinků.

Poraďtesesesvýmlékařemnebolékárníkem,jakápočátečnídávkapřípravkuCresagenbudeproVás

nejvhodnější.

Nejnižšídávku, tj. 5 mg, Vámlékařpředepíše,jestliže:

-Jste asijského původu(Japonci, Číňané, Filipínci,Vietnamci, Korejcia Indové).

-Je Vámvícenež70 let.

-Máte středně těžké poškozenífunkceledvin.

-Existuje uVásriziko vzniku svalových křečía svalové bolesti(myopatie).

Zvyšovánídávky amaximálnídennídávka

Pouzelékařrozhodneozvýšenídávky.DávkapřípravkuCresagenbymělabýtpřizpůsobenapro

každéhopacientazvlášť.PokudVámlékařpředepsalpočátečnídávku5mg,můžerozhodnouto

úpravěna10mg,poténa20mgapřípadně40mg,pokudtobudetřeba.PokudVámlékařpředepsal

počátečnídávku10mg,můžedálerozhodnoutozvýšenína20mgapřípadně40mg,pokudtobude

třeba.Kúpravě dávkyseobvykle přistupuje po4 týdnech.

MaximálnídennídávkapřípravkuCresagenje40mg.Tatodávkajeurčenapropacientysvysokou

hladinoucholesteroluavysokýmrizikemsrdečníchpříhodnebomozkovémrtvice.Utěchtopacientů

nebyla dostatečně sníženahladina cholesterolu dávkou20 mg.

JestližeužíváteCresagenkesníženírizikasrdečníchamozkovýchpříhodapodobných

komplikací:

Doporučenádennídávkaje20mg.Lékařvšakmůžerozhodnoutotom,žebudeteužívatnižšídávku,

pokud seuVásvyskytlněkterýzvýšeuvedených faktorů.

Jak tablety užívat

Tabletyspolkněte celéa zapijte vodou.

Cresagenužívejtejednoudenně.Tabletymůžeteužívatkdykolivvprůběhudne,aleužívejtejev

určitoudennídobu, neboťtakpředejdetetomu, že sizapomenete vzítpravidelnoudávku.

Pravidelné kontrolycholesterolu

Pravidelnékontrolyulékařejsouvelmidůležité.Lékařbudekontrolovat,zdabylodosaženo

žádoucíchhladincholesteroluazdajsoutytohladinytrvalé.Lékařpakmůžerozhodnoutozvýšení

dávkytak, abypro Vásbyla optimální.

Jestližejste užil(a)více přípravkuCresagen, nežjste měl(a)

Kontaktujtesvéholékaře nebo navštivte nejbližšínemocnici.

5

Jestližejste zapomněl(a)užítpřípravek Cresagen

Nenídůvodkobavě.Užijtenásledujícídávkuvpravidelnýčas.Nezdvojujtedávkuzadávku

vynechanou.

Jestližejste přestal(a)užívatCresagen

Informujtelékaře,jestližechcetepřerušitléčbupřípravkemCresagen.Hladinycholesterolusemohou

po přerušeníléčbyopětzvýšit.

4. MOŽNÉNEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobnějakovšechnyléky,můžemítiCresagennežádoucíúčinky,kterésealenemusívyskytnoutu

každého.Jevšakdůležité,abystevěděl(a),kterénežádoucíúčinkytomohoubýt. Jsou obvyklemírnéa

vymizívprůběhu krátké doby.

LéčbupřípravkemCresagenokamžitěukončeteavyhledejtelékařskoupomoc,pokudseuVás

objevíkterákolivznásledujícíchalergickýchreakcí:

Obtížné dýchání, někdydoprovázenéotokemobličeje,rtů,jazyka a/nebo hrdla

Otokobličeje, rtů,jazyka a/nebo hrdla, obtížné polykání

Nesnesitelné svěděníkůže(s pupínky)

PřestaňteužívatCresagenainformujtesvéholékaře,pokudbudetepociťovatkřečeve

svalechabolestsvalů,kterétrvajídélenežbystečekal(a).Svalovépříznakyjsoučastějšíu

dětíadospívajícíchnežudospělých.Podobnějakoujinýchstatinů,velmimaláčástlidí

pociťujenepříjemnousvalovoubolestakřeče,kterésevzácněmohouvyvinoutvesvalové

poškození(rhabdomyolýza).

Časté nežádoucíúčinky(postihují1 pacienta z10 až100)

-Bolesthlavy

-Bolestbřicha

-Zácpa

-Nevolnost, pocitna zvracení

-Bolestsvalů

-Slabost

-Závratě

-Zvýšeníhladinbílkovinyvmoči–obvykledocházíknormalizacibeznutnostipřerušitléčbu

přípravkemCresagen (pouze Cresagen40 mg)

-Cukrovka (diabetesmellitus)u pacientů sezvýšenou hladinoucukrů vkrvi

Méněčasté nežádoucíúčinky (postihují1 pacientaze 100 až1000)

-Vyrážka, svěděníkůže ajiné kožníreakce

-Zvýšeníhladinbílkovinyvmoči–obvykledocházíknormalizacibeznutnostipřerušitléčbu

přípravkemCresagen(pouze Cresagen5 mg, 10 mg, 20 mg)

Vzácné nežádoucíúčinky(postihují1 pacienta z1000 až10000)

-Těžkéalergickéreakce–příznakyzahrnujíotokobličeje,rtů,jazykaa/nebohrdla,potížes

polykánímadýcháním,silnésvěděníkůžespupínky,kteréserozlévajíavytvářejíotok.Pokudse

takováreakce u Vás dostaví,okamžitě přestaňte užívatCresagena volejte lékařskou pomoc.

-Poškozenísvalůudospělých–přestaňteužívatCresagenainformujtelékařeokamžitě,jakmile

zjistíteneobvyklou bolestnebo křečesvalů, kterátrvá déle,nežjstečekal/a.

-Silná bolestvoblastižaludku (zánětslinivkybřišní)

-Zvýšeníhodnotjaterníchenzymůvkrvi.

Velmivzácné nežádoucíúčinky(postihujíméněnež1 pacienta z10 000)

-Žloutenka (zežloutnutíkůže aočí)

-Hepatitida (zánětjater)

-Stopykrve vmoči

6

-Poškozenínervů (pocitnecitlivostirukou a nohou)

-Bolestikloubů

-Ztráta paměti

-Gynekomastie(zvětšeníprsů u mužů)

Nežádoucíúčinky, kterése vyskytujís neznámoufrekvencí:

-Průjem(řídká stolice)

-Stevens-Johnsonsyndrom(závažnézánětlivéonemocněníkůžeasliznicokolíúst,očíapohlavních

orgánů)

-Kašel

-Dušnost

-Edémy(otoky)

-Poruchyspánku zahrnujícínespavostatěžké nočnísny

-Sexuálnípotíže

-Deprese

-Potíže sdýchánímzahrnujícípřetrvávajícíkašela/nebo dušnostnebo horečku

Cukrovka.Jepravděpodobnější,pokudmátezvýšenouhladinucukrunebotukůvkrvi,nadváhunebo

vysokýkrevnítlak.VášlékařVásbudesledovatvprůběhu léčby.

Pokudsekterýkoliznežádoucíchúčinkůvyskytnevzávažnémíře,nebopokudsivšimnetejakýchkoli

nežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalovéinformaci,prosím,sděltetosvémulékaři

nebo lékárníkovi.

5. JAKCRESAGENUCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah adohleddětí.

Cresagennepoužívejte po uplynutídobypoužitelnostiuvedené naobalu.

Uchovávejte přiteplotě do30 °Cvpůvodnímobalu.

Léčivé přípravkysenesmívyhazovatdo odpadních vod nebo domácího odpadu.Zeptejte se

svéholékárníka,jakmátelikvidovatpřípravky,kteréjižnepotřebujete.Tatoopatřenípomáhajíchránit

životníprostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co Cresagenobsahuje

Léčivoulátkoujerosuvastatinum.JednapotahovanátabletaCresagenobsahujerosuvastatinum

calcicumvmnožství,kteréodpovídá5mg,10mg,20mgnebo40mgrosuvastatinu.Pomocnými

látkamijsou:Monohydrátlaktosy,mikrokrystalickácelulosa,krospovidon,magnesium-

stearátnatrium-citrát,opadryžlutá(hypromelosa,oxidtitaničitý(E171),makrogol400,žlutýoxid

železitý(E172),opadryrůžová(hypromelosa,oxidtitaničitý,makrogol400,červenýoxidželezitý

(E172)).

Jak Cresagenvypadá a coobsahuje totobalení

Cresagen5mgpotahovanétablety:Světležlutéažžluté,kulaté,potahovanétabletysvyrytým

označením„RT1“ najednéstraněa hladké nadruhéstranětablety.

Cresagen10mgpotahovanétablety:Světlerůžovéažrůžové,kulaté,potahovanétabletysvyrytým

označením„RT2“ najednéstraněa hladké nadruhéstranětablety

Cresagen20mgpotahovanétablety:Světlerůžovéažrůžové,kulaté,potahovanétabletysvyrytým

označením„RT3“ najednéstraněahladké nadruhéstranětablety.

Cresagen40mgpotahovanétablety:Světlerůžovéažrůžové,oválnépotahovanétabletysvyrytým

označením„RT4“ najednéstraněahladké nadruhéstranětablety.

PřípravekCresagenpotahovanétabletyjekdostánívnásledujícíchvelikostechbalení:7,14,15,20,

28,30, 42,50,56,60, 84,90, 98 a 100potahovaných tablet.

7

Na trhu nemusíbýtvšechnyvelikostibalení.

Držitelrozhodnutío registraci

RanbaxyUKLimited,Londýn,Velká Británie

Výrobci

RanbaxyIreland Limited,Spafield, Cashel, Co.Tipperary,Irsko

Terapia SA,ClujNapoca,Rumunsko,

Basics GmbH,Leverkusen,Německo

Cemelog–BRS Ltd.,Budaörs,Maďarsko

GalenicaS.A.,Chalkida,Řecko

Tento léčivý přípravek jev členskýchstátech EHPregistrován podtěmito názvy:

Rakousko: Rosuvastatin Ranbaxy5/10/20/40 mgFilmtabletten

Bulharsko: Розувистат5/10/20/40 mgфилмирани таблетки

Česká republika: Cresagen 5 mg/10 mg/20 mg/40 mgpotahovanétablety

Řecko: VENEX

Španělsko: Rosuvastatina Ranbaxy5-10-20mgcomprimidos recobiertoscom

películaEFG

Irsko: Rosuvastatin5 mg/10mg/20mg/40mgfilm-coated tablets

Polsko: Rosuvastatin Pharma

Portugalsko: Rosuvastatina Ranbaxy5/10/20/40 mgComprimidos revestidos porpelícula

Slovenská republika:Cresagen 5 mg/10 mg/20 mg/40 mgfilmomobalenétablety

Maďarsko: Cresagen 5/10/20/40 mgfilmtabletta

Tato příbalová informacebyla naposledy schválena:8.6.2012

Đọc toàn bộ tài liệu

1

Přílohač. 2 k rozhodnutío změněregistracesp.zn. sukls96925/2012

SOUHRNÚDAJŮOPŘÍPRAVKU

1. NÁZEVPŘÍPRAVKU

Cresagen 5mg, potahovanétablety

Cresagen 10mg, potahované tablety

Cresagen 20mg, potahované tablety

Cresagen 40mg, potahované tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jednatabletaobsahuje5mgrosuvastatinum,odpovídající5,198mgrosuvastatinumcalcicum.

Jednatableta obsahuje 42,952 mgmonohydrátu laktosy.

Jednatabletaobsahuje10mgrosuvastatinumodpovídající10,395mgrosuvastatinumcalcicum.

Jednatableta obsahuje 85,905 mgmonohydrátulaktosy.

Jednatabletaobsahuje20mgrosuvastatinumodpovídající20,790mgrosuvastatinumcalcicum.

Jednatableta obsahuje 171,810 mgmonohydrátulaktosy.

Jednatabletaobsahuje40mgrosuvastatinumodpovídající41,581mgveforměrosuvastatinum

calcicum.Jedna tabletaobsahuje343,69mgmonohydrátulaktosy.

Úplnýseznampomocnýchlátekvizbod 6.1.

3. LÉKOVÁFORMA

Potahovanétablety .

Cresagen5mgpotahovanétablety:Světležlutéažžluté,kulaté,potahovanétabletysvyrytým

označením„RT1“ najednéstraněahladkéna druhéstranětablety.

Cresagen10mgpotahovanétablety:Světlerůžovéažrůžové,kulaté,potahovanétablety

svyrytýmoznačením„RT2“ najednéstraně ahladké nadruhé straně tablety.

Cresagen20mgpotahovanétablety:Světlerůžovéažrůžové,kulaté,potahovanétablety

svyrytýmoznačením„RT3“ najednéstraně ahladkénadruhé straně tablety.

Cresagen40mgpotahovanétablety:Světlerůžovéažrůžové,oválnépotahovanétablety

svyrytýmoznačením„RT4“ najednéstraně ahladkéna druhé straně tablety.

4. KLINICKÉÚDAJE

4.1Terapeutické indikace

Léčba hypercholesterolémie

Dospělí, dospívajícía dětiod 10 lets primárníhypercholesterolemií(typ IIamimo heterozygotní

familiárníhypercholesterolémii)nebosmíšenou dyslipidemií (typ IIb)jako doplněkkdietním

opatřenímvpřípadech, kdyodpověďna samotnou dietu ajinounefarmakologickou léčbu (např.

cvičení,redukcetělesné hmotnosti)neníuspokojivá.

Léčba homozygotnífamiliárníhypercholesterolémiejako doplněkdietynebo nebojiné

hypolipidemické léčby(např. LDL aferézy), nebosamostatně, pokud setytonedoporučují.

Prevence kardiovaskulárních příhod

Prevencezávažnýchkardiovaskulárníchpříhodupacientů,kteřímajívysokéodhadovanérizikoprvní

kardiovaskulárnípříhody(vizbod 5.1),jako doplněkke korekcijiných rizikovýchfaktorů.

2

4.2Dávkovánía způsob podání

Před zahájenímléčbyje třeba pacienta nastavitna standardníhypolipidemickou dietu, která byměla

pokračovativprůběhufarmakologické léčby. Dávkovánípřípravku je individuálnívzávislostinacíli

léčbya odpovědipacientana léčbu vsouladu splatnýmisměrnicemipro léčbu.

Rosuvastatinlze podávatkdykolivvprůběhu dne, sjídlemnebo mimo jídlo.

Léčbahypercholesterolémie

Doporučenápočátečnídávkaje5nebo10mgjednoudenněupacientů,kteříještěstatinyneužívaliau

pacientů,kteřípřecházejízjinéhoinhibitoruHMG-CoAreduktázy.Počátečnídávkasemázvolitna

základěhladinycholesterolupacientaabudoucíhokardiovaskulárníhorizikaarizikamožných

nežádoucíchúčinků(vizníže).Vpřípaděpotřebyjemožnédávkupo4týdnechpodávánízvýšitna

dalšídávkovacíhladinu(vizbod5.1).Vzhledemkezvyšujícísečetnostihlášenínežádoucíchúčinkův

souvislostispodávánímdávky40mgvesrovnánísnižšímidávkami(vizbod4.8),titracedávkyažna

40mgpřicházívúvahupouzeupacientůstěžkouhypercholesterolemií(kroměheterozygotní

familiárníhypercholesterolémie)svysokýmkardiovaskulárnímrizikem(hlavněupacientůs

homozygotnífamiliárníhypercholesterolémií),ukterýchnebylopřipodávánídávky20mgdosaženo

cílejejichléčbyaukterýchbudeprováděnopravidelnésledování(vizbod4.4).Vpřípadě,žese

přecházína dávku 40mg, doporučujesekontrolau specialisty.

Prevence kardiovaskulárních příhod

Vestudiihodnotícísníženíkardiovaskulárníhorizika byla podávánadávka 20 mgdenně(vizbod 5.1).

Pediatrická populace

Pediatrické použitípřípravku bymělo býtvyhrazeno pouzespecialistům.

Tableta 40 mgnenívhodná kpoužitíu pediatrických pacientů.

Dětimladšínež10let

Zkušenostiu dětímladšíchnež10 letjsou omezenyna malýpočetdětí(ve věku 8 až10 let)

shomozygotnífamiliárníhypercholesterolemií. Ztohoto důvodu senedoporučujepodávat

rosuvastatindětemmladšímnež10 let.

Staršípacienti

Upacientůstaršíchnež70 letje doporučenápočátečnídávka 5mg(vizbod 4.4).Dávkovánípřípravku

nenítřebadáleupravovats ohledemna věk.

Pacientis renálníinsuficiencí

Upacientůsmírnýmpoškozenímledvinnenítřebaupravovatdávkování.Upacientůsestředně

závažnýmpoškozenímledvin (clearancekreatininu < 60 ml/min)je doporučenápočátečnídávka 5mg.

Dávka40mgjeupacientůsestřednězávažnýmpoškozenímledvinkontraindikována.Upacientůs

těžkýmpoškozenímledvin je podávánípřípravkukontraindikovánoprovšechnydávky (viz body4.3 a

5.2).

Pacientis hepatálníinsuficiencí

Upacientůs Child-Pugh skóre 7a méně nebylo zaznamenáno žádnézvýšenísystémové expozice

rosuvastatinu.Toto zvýšenívšakbylo pozorováno u pacientů s Child-Pugh skóre 8 a9 (vizbod 5.2).

Utěchto pacientůjetřebaposouditfunkciledvin (vizbod 4.4). Nejsou zkušenostis podáváním

rosuvastatinu pacientůms Child-Pugh skóre vyššímnež9. Rosuvastatinje kontraindikován u pacientů

s aktivnímonemocněnímjater(vizbod 4.3).

3

Rasa

Uasijských pacientůbyla pozorovánazvýšená systémová expozice(vizbod 4.4a5.2). Doporučovaná

počátečnídávka u těchtopacientůje 5 mg. Dávka 40mgje kontraindikovánau pacientů asijského

původu.

Dávkováníu pacientůs predispozicíkmyopatii

Doporučovanápočátečnídávka u pacientůs predispozicíkmyopatiije 5 mg(vizbod 4.4).

Dávka 40 mgje uněkterých ztěchto pacientů kontraindikována(vizbod 4.3).

4.3 Kontraindikace

Rosuvastatinje kontraindikován:

-u pacientůs přecitlivělostínarosuvastatin nebo nakteroukolivsložku přípravku.

-u pacientůs aktivnímonemocněnímjater, včetně přetrvávajícínevysvětlenézvýšenékoncentrace

sérových

transamináza přizvýšenítransamináznad trojnásobekhorníhranicenormy.

-u pacientůsezávažnýmpoškozenímledvin (clearance kreatininu < 30 ml/min).

-u pacientůs myopatií.

-u pacientů,kteřísoučasněužívajícyklosporin.

-po dobu těhotenstvía kojenía u žen ve fertilnímvěkubezpřiměřených kontracepčníchopatření.

Dávka 40 mgje kontraindikovánau pacientů spredispozicíkmyopatii/rhabdomyolýze, např. u

pacientů:

-sestředně závažnýmpoškozenímledvin(clearance kreatininu < 60ml/min).

-s hypofunkcíštítné žlázy.

-s osobníneborodinnouanamnézou dědičných muskulárních poruch.

-s předcházejícíanamnézou muskulárnítoxicitypo podáníjinýchinhibitorů HMG-CoAreduktázy

nebo fibrátů.

-nadměrně požívajícíchalkohol.

-ukterých může dojítkvzestupu plazmatických hladin kreatinkinázy.

-asijského původu.

-souběžně užívajích fibráty.

(vizbody4.4, 4.5 a 5.2)

4.4 Zvláštníupozorněníaopatřenípro použití

Účinkyna ledviny

Upacientů,kterýmbylpodávánrosuvastatinve vyšších dávkách, především40 mg, byla přivyšetření

močidiagnostickýmiproužkyzjištěnaproteinurie, většinoutubulárníhopůvodu. Nálezbylve většině

případůpřechodného charakteru a nevedlkakutnímu čiprogresivnímu onemocněníledvin (vizbod

4.8). Běhemporegistračního sledováníbylačetnosthlášenínežádoucíchúčinků vyššíudávek40 mg.

Upacientůléčených dávkou 40 mgje vhodné zvážitzařazenísledovánífunkceledvin do rutinních

kontrol.

Účinkyna kosternísval

Připodávánírosuvastatinuve všech dávkách, zvláště pakvdávkáchnad20 mgbylyhlášeny

nežádoucíúčinkyna kosternísval, např.myalgie, myopatie avzácně rhabdomyolýza. Velmivzácně

bylhlášen výskytrhabdomyolýzypřiužíváníezetimibu vkombinacisinhibitoryHMG-CoA

reduktázy. Nenímožné vyloučitfarmakodynamickou interakciajetřeba opatrnostipřisouběžném

použití(vizbod 4.5).

Podobnějakoujiných inhibitorů HMG-CoAreduktázy, ječetnosthlášenívýskytu rhabdomyolýzy

vsouvislostisrosuvastatinemvporegistračnímsledovánívyššíu dávky40mg.

Stanoveníkreatinkinázy

4

Kreatinkináza(CK)senemá stanovovatpo fyzické námaze nebo za přítomnostijiné možné příčiny

zvýšeníhodnotCK, kterémohou zkreslitvýsledek. Pokud jsou hodnotyCKvýznamně zvýšené

(>5xULN),jetřebakontrolu opakovatvprůběhu 5-7 dní.Jestližeopakovanákontrola potvrdíCK

>5xULN, léčbase nemázahajovat.

Před léčbou

Rosuvastatinpodobnějako jiné inhibitoryHMG-CoAreduktázy, jetřebapředepisovats opatrností

pacientůms predispozicíkmyopatii/rhabdomyolýze, např. s:

-poškozenímledvin.

-hypofunkcíštítnéžlázy.

-osobnínebo rodinnou anamnézou dědičných svalových poruch.

-předcházejícíanamnézou muskulárnítoxicitypo podáníjinýchinhibitorůHMG-CoAreduktázynebo

fibrátů.

-nadměrné požíváníalkoholu.

-věknad 70 let.

-stavy, přikterých může dojítkzvýšeníplazmatických hladin CK(vizbod 5.2).

-souběžné užívánífibrátů.

Utěchto pacientůsemá zvážitriziko léčbyvporovnánís možnýmpřínosemléčbyadoporučujese

jejichklinické monitorování.Jestližejsou hodnotyCKvýznamně zvýšené (>5xULN), léčbase nemá

zahajovat.

V průběhu léčby

Pacientyjetřebapožádat,abyokamžitě hlásilinevysvětlitelnébolestisvalů nebo svalovou slabosta

křeče,zvláštěpokudjsouspojenysezvýšenou teplotou a nevolností. Utěchto pacientůje třeba

stanovithladinukreatinkinázy. Jestliže dojde kvýraznémuvzestupu hladinykreatinkinázy(>5xULN),

anebojsousvalovépříznakyzávažné, případně působíproblémyběhemdne (ikdyžjsou hodnotyCK

(≤5xULN),je třebaléčbu přerušit. Po úpravě hodnotCKje třeba zvážitopětovnézahájeníléčby

rosuvastatinem, nebo alternativníminhibitoremHMG-CoAreduktázyvnejnižšídávcea pečlivě

pacienta sledovat.Uasymptomatických pacientůnenípotřebapravidelněsledovathodnotyCK.

Vklinickémhodnocenípřípravku na malémpočtu pacientů nebylo vkombinacisjinou léčbou

prokázánozesílenínežádoucíchúčinků na kosternísval. Upacientů, kteříužívalijiné inhibitory

HMG-CoAreduktázyspolu s derivátykyselinyfibrové včetně gemfibrozilu, scyklosporinem,

kyselinou nikotinovou, azolovýmiantibiotiky, inhibitoryproteáza makrolidovýmiantibiotikybyl

pozorován zvýšenývýskytmyositidyamyopatií.Gemfibrozilzvyšujeriziko myopatie,jestliže se

podává souběžněs některýmiinhibitoryHMG-CoAreduktázy. Proto senedoporučuje kombinace

rosuvastatinua gemfibrozilu. Přínos dalšíúpravyhladinlipidůsouběžnýmpodávánímrosuvastatinua

fibrátů nebo niacinu bymělpřevýšitpotenciálnírizikotěchto kombinací. Dávka 40 mgje

kontraindikovanápřisouběžnémužívánífibrátů(vizbody4.5 a 4.8).

Cresagense nesmípodávatpacientůms akutnímzávažnýmonemocněníms podezřenímna myopatiia

pacientůmvakutnímzávažnémstavu, kterýmůže predisponovatke vzniku renálnínedostatečnosti

vdůsledku rhabdomyolýzy(např. sepse,hypotenze, velké chirurgické zákroky, trauma, závažné

metabolické, endokrinníaelektrolytové poruchya nekontrolovanékřeče).

Účinkyna játra

Podobnějako ujiných inhibitorů HMG-CoAreduktázyjetřeba věnovatzvýšenou pozornost

pacientům,kteříkonzumujínadměrné množstvíalkoholu nebo majívanamnéze onemocněníjater.

Před začátkema třiměsícepo nasazeníléčbysedoporučujeprovéstjaternítesty.Léčbasemá přerušit

nebo dávkovánísnížit,pokud hladina sérových transaminázdosáhne trojnásobku normálníhodnoty.

Četnosthlášenívýskytuzávažných jaterních nežádoucích účinků (většinouzvýšené hladinyjaterních

transamináz)vporegistračnímsledováníbyla vyššíu dávek40mg.

Upacientůsesekundárníhypercholesterolémiízpůsobenou hypothyreoidismem,popř. nefrotickým

5

syndromem, jetřebavyléčitzákladníonemocněnípředzapočetímléčbypřípravkemCresagen.

Rasa

Výsledkyfarmakologických studiíukazujízvýšenou systémovou expoziciuasijské populace ve

srovnánís příslušníkybílé (kavkazské)rasy(vizbody4.2 a 5.2).

Inhibitoryproteáz

Souběžné užívánípřípravku s inhibitoryproteázsenedoporučuje (vizbod 4.5).

Intolerance laktosy

Pacientisevzácnou dědičnou poruchouintolerancegalaktosy, vrozenýmdeficitemlaktázynebo

malabsorpcíglukosy-galaktosybynemělitentopřípravekužívat.

Intersticiálníplicnínemoc

Ve výjimečných případechbylyu některých statinů hlášenypřípadyintersticiálníplicnínemoci,

zvláštěpřidlouhodobéléčbě (vizbod 4.8).Příznakymohou zahrnovatdušnost,neproduktivníkašela

zhoršenícelkového zdravotního stavu (únavu, ztrátu tělesné hmotnostiahorečku).Pokud u pacienta

existujepodezřenínaintersticiálníplicnínemoc,jetřeba léčbu statinempřerušit.

Diabetesmellitus

Některédůkazynaznačují,žestatinyzvyšujíhladinuglukózyvkrviau některých pacientů s

rizikemvzniku diabetu,mohou vyvolathyperglykemii, kterájižvyžadujediabetologickou péči.

Toto rizikovšak nepřevažujenad prospěchemléčbystatiny-redukcíkardiovaskulárního rizikaa

neníproto důvod pro ukončeníléčbystatiny. Pacientisezvýšenýmrizikemprovznik diabetu

(glukózanalačno 5,6až6,9 mmol/l, BMI>30kg/m 2 ,zvýšenítriglyceridů vkrvi, hypertenze) mají

býtklinickyabiochemickymonitorovánivsouladusnárodnímidoporučeními.

VestudiiJUPITERbyla hlášenacelková frekvence výskytu diabetu mellitu 2,8%u pacientů léčených

rosuvastatinema 2,3%u pacientůléčených placebem,většinouu pacientů majících hodnotyglykémie

nalačno 5,6až6,9 mmol/l.

Pediatrická populace

Vklinické studiiu dětíadospívajících, kterýmbylpodáván rosuvastatin podobu52 týdnů, bylo ve

srovnánís klinickýmistudiemiu dospělých častějipozorováno zvýšeníhodnotCK> 10 ULNa

svalové symptomypo cvičenínebo zvýšené fyzické aktivitě(vizbod. 4.8).

4.5. Interakce sjinýmiléčivýmipřípravky ajinéformy interakce

Cyklosporin

Souběžné podávánírosuvastatinua cyklosporinu vedloksedminásobnému zvýšeníplazmatických

koncentracírosuvastatinu ve srovnánísezdravýmidobrovolníky(vizbod 4.3).

Současné podávánínemělovlivna plazmatické koncentracecyklosporinu.

AntagonistévitamínuK

Podobnějako ujiných inhibitorů HMG-CoAreduktázymůže zahájeníléčbypřípravkemčizvýšení

dávkypřípravku Cresagenu pacientů souběžně léčených antagonistyvitaminu K(např. warfarinči

jinékumarinovéantikoagulanty)véstke zvýšeníprotrombinového času (INR). Přerušeníléčby

přípravkemnebo sníženídávkymůževéstke sníženíINR.Za těchto okolnostíjevhodná kontrola

INR.

Ezetimib

Souběžné užívánírosuvastatinua ezetimibu nevyvolaložádnézměnyAUC

(max) u obouléčiv.

Farmakodynamické interakcevyjádřenéjako nežádoucíúčinkyvšaknemohou býtvyloučeny(vizbod

4.4).

6

Gemfibrozila dalšípřípravky na sníženílipidů

Současné podávánírosuvastatinua gemfibrozilu vedloke zdvojnásobeníhodnotC

max a AUC

rosuvastatinu(vizbod 4.4).

Na základěúdajů získaných zinterakčních studiíse neočekává žádnáklinickyvýznamnáinterakce

s fenofibrátem, avšakmohou nastatfarmakodynamickéinterakce. Gemfibrozil,fenofibrát, dalšífibráty

adávkyniacinu (kyselinynikotinové), kterésnižujíhladinulipidů(> nebo =1 g/den), zvyšujíriziko

myopatie připodávánísoučasněs inhibitoremHMG-CoAreduktázypravděpodobně proto, že mohou

vyvolatmyopatii,ikdyžsepodávajísamostatně. Dávka 40 mgrosuvastatinuje kontraindikovánapři

současnémužívánífibrátu (vizbody4.3 a 4.4). Počátečnídávka u těchto pacientůmá být5 mg.

Inhibitory proteáz

Souběžné užívánírosuvastatinua inhibitoruproteázymůže značně zvýšitexpozicirosuvastatinu,i

kdyžje mechanismus interakceneznámý. Ve farmakokinetické studiisezdravýmidobrovolníkyse

souběžné užívání20 mgrosuvastatinua kombinačníhopřípravku dvou inhibitorů proteázy(400 mg

lopinavir/100 mgritonavir)projevilo zvýšenímAUC

(0-24) přibližně dvakráta C

(max) přibližně pětkrát.

Upacientůs HIV, kteříužívajílopinavir/ritonavir, seužívánírosuvastatinu nedoporučuje(vizbod

4.4).

Antacida

Souběžné podávánírosuvastatinua suspenze antacidsobsahemhydroxiduhlinitého a hydroxidu

hořečnatého vedlokpoklesu plazmatických koncentracírosuvastatinu asio 50%.Tento vlivbyl

menší,pokud seantacidumpodalo2 hodinypo podánírosuvastatinu.Klinickývýznamtéto interakce

senezkoumal.

Erythromycin

Souběžné podávánírosuvastatinua erythromycinu vedlo ke 20%zmenšeníAUC(0-t)a 30%snížení

hodnotyC

max rosuvastatinu.Příčinoutétointerakcemůže býtzvýšenímotilitystřeva vyvolané

erythromycinem.

Perorální kontraceptiva/substitučníhormonálníléčba

Souběžné podávánírosuvastatinua perorálních kontraceptivvedlo ke zvětšeníAUCetinylestradioluo

26 %anorgestrelu o34 %.Toto zvýšeníhladin vplazmě jetřeba brátvúvahu přiurčenídávek

perorálníhokontraceptiva.Upacientekužívajících souběžněrosuvastatina substitučníhormonální

léčbunejsoudostupnéfarmakokinetické údaje,a protosenedá vyloučit, že může dojítkpodobnému

efektu.Tatokombinace sevšakpodávala velkémupočtu žen abyla dobře tolerována.

Jiná léčiva

Na základěúdajů získaných zinterakčních studiíse neočekává žádnáklinickyvýznamná interakce

s digoxinem.

Enzymy cytochromuP450

Výsledkystudiíin vitroain vivoukázaly, že rosuvastatin neníaniinhibitorem, aniinduktorem

isoenzymůcytochromu P450. Kromě tohojerosuvastatin slabýmsubstrátemprotyto isoenzymy.

Mezirosuvastatinema flukonazolem(inhibitorCYP2C9 a CYP3A4)nebo ketokonazolem(inhibitor

CYP2A6 a CYP3A4)nebylypozoroványžádnéinterakce. Současné podáváníitrakonazolu (inhibitor

CYP3A4)a rosuvastatinuvedlo k28%zvýšeníAUCrosuvastatinu.Toto zvýšenísenepovažuje za

klinickyvýznamné. Lékovéinterakcevsouvislostis metabolismemzprostředkovanýmcytochromem

P450 se proto neočekávají.

4.6Fertilita, těhotenstvíakojení

Rosuvastatinje kontraindikován vprůběhu těhotenstvía kojení.

7

Ženyve fertilnímvěkumusípoužívatvhodnéantikoncepčnímetody.

Vzhledemktomu, že cholesterolajinélátkybiosyntézycholesterolujsounenahraditelné pro vývoj

plodu,potenciálníriziko inhibiceHMG-CoAreduktázypřevažuje nad výhodamiléčbyvprůběhu

těhotenství.Studie nazvířatech prokázalyomezenývlivna reprodukčnítoxicitu (vizbod 5.3).Pokud

pacientka otěhotnívprůběhu užívánítohotopřípravku, je nutné podávánípřípravku okamžitě přerušit.

Ulaboratorních potkanů serosuvastatin vylučujedo mateřského mléka. Neexistujíúdaje o vylučování

rosuvastatinu do mateřského mléka u lidí(vizbod 4.3).

4.7 Účinky na schopnostřídita obsluhovatstroje

Studiehodnotícíúčinkynaschopnostříditapoužívatstrojenebylyprovedeny.Podle

farmakodynamickýchvlastnostípřípravkusenepředpokládá,žebyCresagenovlivňovaltyto

schopnosti.Přiřízenívozidelneboobsluzestrojůjetřebavzítvúvahu,žesepodobuléčbymohou

objevitzávratě.

4.8 Nežádoucíúčinky

Nežádoucíúčinky, které bylyidentifikovány, jsouobvykle mírné apřechodné.Vkontrolovaných

klinických studiích léčbupřerušilopronežádoucíúčinkyméněnež4 %probandů.

Frekvence výskytunežádoucíchúčinkůje vyjádřenanásledovně:

Časté:(>1/100 až<1/10),méněčasté(>1/1 000 až<1/100), vzácné (>1/10000 až<1/1000), velmi

vzácné(<1/10000), neníznámo (zdostupných údajůnelze určit).

Poruchyimunitníhosystému

Vzácné:reakcepřecitlivělostivčetněangioedému

Endokrinníporuchy

Časté:diabetes mellitus 1

Poruchynervového systému

Časté:bolesthlavy, závratě

Gastrointestinálníporuchy

Časté:zácpa,nauzea, bolestibřicha

Vzácné:pankreatitida

Poruchykůže a podkožnítkáně

Méněčasté:pruritus, vyrážka aurtikárie

Poruchysvalové a kosternísoustavya pojivovétkáně

Časté:myalgie

Vzácné:myopatie (včetněmyozitidy), rhabdomyolýza

Celkové poruchy

Časté:astenie

Poruchyreprodukčního systému a prsu

Velmivzácné:gynekomastie

Frekvencevýskytu budezávisetna přítomnostiaabsencirizikových faktorů (glukóza nalačno≥5,6

mmol/l, BMI> 30 kg/m2,zvýšenítriglyceridů vkrvi, hypertenze vanamnéze).

Podobnějako ujiných inhibitorů HMG-CoAreduktázyjevýskytnežádoucích účinků častějšípři

zvyšovánídávkypřípravku.

Účinky naledviny

8

Upacientů,kterýmbylpodávánrosuvastatin,bylapřivyšetřenímočipomocídiagnostickýchproužků

zjištěnaproteinurie,většinoutubulárníhopůvodu.Změnaznegativníhonálezu,resp.stopového

množstvíbílkovinyna ++čivícekřížů vurčitémčasovémobdobíléčbybyla pozorovánau méněnež1

%pacientů,kterýmbylpodávánrosuvastatin10mg,resp.rosuvastatin20mg,aupřibližně3%

pacientů,kterýmbylpodávánrosuvastatin40mg.Připodávánídávky20mgbylzjištěnmalývzestup

proteinurie(znegativníhonálezu,resp.stopovéhomnožstvína+).Vprůběhupokračujícíléčbydošlo

vevětšiněpřípadůkespotánnímusnížení,resp.vymizeníproteinurie.Výsledkyklinickýchstudiía

poregistračníhosledováníneukázalypříčinnousouvislostmeziproteinuriíaakutnímnebo

progresivnímonemocněnímledvin.

Upacientů,kteříužívalirosuvastatin,sevyskytlahematurie.Podlevýsledkůklinickýchstudiíjejejí

výskytnízký.

Účinkyna kosternísval

Připodávánírosuvastatinubylyve všech dávkách, zvláštěpakpřidávkách>20mgpozorovány

nežádoucíúčinkyna kosternísval,tj. myalgie, myopatie (včetně myozitidy)a vzácněrhabdomyolýza

s nebo bezdoprovodného selháníledvin.

Upacientůužívajícíchrosuvastatin bylpozorován na dávcezávislývzestup kreatinkinázy(CK). Ve

většiněpřípadůbyltento vzestupmírný, asymptomatickýa přechodný. Pokud sehladinyCKzvýší(>

5 x ULN), léčbujetřebapřerušit(vizbod 4.4).

Účinky najátra

Podobnějako ujiných inhibitorů HMG-CoAreduktázybylumalého počtu pacientů užívajících

rosuvastatin pozorován nadávcezávislývzestup hladin transamináz. Ve většině případů byltento

vzestup mírný, asymptomatickýa přechodný.

Poregistračnísledování

Běhemporegistračníhosledovánírosuvastatinu bylyhlášenynásledujícínežádoucíúčinky, které

nejsou uvedenyvýše:

Poruchynervového systému

Velmivzácné:polyneuropatie, ztrátapaměti.

Respirační, hrudnía mediastinálníporuchy

Neníznámo:kašel,dušnost.

Gastrointestinálníporuchy

Neníznámo:průjem.

Poruchyjatera žlučovýchcest

Vzácné:zvýšenéjaternítransaminázy.

Velmivzácné:žloutenka, hepatitida.

Poruchykůže a podkožnítkáně

Neníznámo:Stevens-Johnson syndrom.

Poruchysvalové a kosternísoustavya pojivovétkáně

Velmivzácné:bolestikloubů.

Poruchyledvin a močovýchcest

Velmivzácné:hematurie.

Celkové poruchya reakce vmístě aplikace

Neníznámo:edémy.

Následujícínežádoucíúčinkybylyhlášenyu některých statinů

9

-Poruchyspánku, včetně nespavostia těžkých nočníchsnů.

-Sexuálnídysfunkce.

-Deprese.

-Výjimečné případyintersticiálníplicnínemoci, zvláštěpřidlouhodobéléčbě(vizbod 4.4).

Četnosthlášenípřípadůrhabdomyolýzy,závažných ledvinových ajaterních nežádoucíchúčinků

(většinouzvýšené hladinyjaterních transamináz)je vyššípřidávce40 mgrosuvastatinu.

Pediatrická populace

Vklinické studiiu dětíadospívajících, kterýmbylpodáván rosuvastatin podobu52 týdnů, bylo ve

srovnánís klinickýmistudiemiudospělých častějipozorováno zvýšeníhodnotCK> 10xULNa

svalové symptomypo cvičenínebo zvýšené fyzické aktivitě(vizbod. 4.4).Vostatních ohledechbyl

bezpečnostníprofilrosuvastatinu podobnýu dětíadospívajícíchjako u dospělých.

4.9 Předávkování

Neexistuje žádnáspecifickáléčba předávkování. Pokud dojde kpředávkování, léčebná opatřeníby

měla býtsymptomatická apodlepotřebypodpůrná.Jenutnésledovatfunkcejatera hladinu

kreatinkinázy. Hemodialýzapravděpodobněnemá význam.

5.FARMAKOLOGICKÉVLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina:inhibitoryHMG-CoAreduktázy

ATCkód:C10AA07

Mechanismus účinku

RosuvastatinjeselektivníakompetitivníinhibitorHMG-CoAreduktázy,enzymu,kterýlimituje

rychlostkonverze3-hydroxy-3-metylglutarylkoenzymuAnamevalonát,prekurzorbiosyntézy

cholesterolu.Primárnímmístemúčinkurosuvastatinujsoujátra,cílovýorgánvregulacihladiny

cholesterolu.

Rosuvastatin zvyšujepočetLDL receptorů napovrchujaterníchbuněk, čímžzvyšuje vychytávánía

degradaciLDL-Cainhibujesyntézulipoproteinůonízkéhustotě(VLDL)vjátrech.Tímsnižuje

celkovýpočetVLDL aLDL částic.

Farmakodynamické účinky

RosuvastatinsnižujezvýšenoukoncentraciLDL-C,celkovéhocholesterolu,triglyceridůazvyšuje

hladinuHDL-C.SnižujetakéhladinyApoB,nonHDL-C,VLDL-C,VLDL-TGazvyšujehladinu

ApoA-I(vizTabulka1).RosuvastatinsnižujepoměrLDL-C/HDL-C,poměrcelkovýC/HDL-C,

poměrnonHDL-C/HDL-CapoměrApoB/ApoA-I.

Tabulka1:Nadávcezávisláodpověďpacientůsprimárníhypercholesterolemií(typIIaaIIb)

(Upravenáprůměrná procentuální změna od výchozíhodnoty).

Dávka N LDL-CCelkový-

C HDL-CTG nonHDL-CApoB ApoA-I

Placebo 13 -7 -5 3 -3 -7 -3 0

5 17 -45 -33 13 -35 -44 -38 4

10 17 -52 -36 14 -10 -48 -42 4

20 17 -55 -40 8 -23 -51 -46 5

40 18 -63 -46 10 -28 -60 -54 0

10

Terapeutická odpověďseprojevívprůběhujednoho týdne od počátku léčbya 90%maximální

odpovědijedosaženo během2 týdnů. Maximálníodpovědije obvykle dosaženovprůběhu 4týdnů a

udržujesedále.

Klinická účinnost

Rosuvastatinjeúčinnýudospělýchpacientůshypercholesterolemiídoprovázenou

hypertriglyceridemiíibezhypertriglyceridemie,bezohledunarasu,pohlaví,věkazvláštnískupiny

pacientů, např. diabeticinebo pacientisfamiliárníhypercholesteromií.

SouhrnnévýsledkyfázeIIIklinickéhohodnoceníprokázaly,žerosuvastatinjeúčinnývléčběvětšiny

pacientůshypercholesterolemiítypuIIaaIIb(průměrnévýchozíhodnotyLDL-Cpřibližně4,8

mmol/l)nacílovéhodnotypodle„guidlines“Evropskéspolečnostiproaterosklerózu(EAS,1998);asi

80 %pacientůléčených dávkou 10 mgdosáhlo cílové hodnotyLDL-Cpodle EAS (<3 mmol/l).

Vrámcititrace vhodnédávkypřípravkuvotevřenéstudiibylahodnocenaodpověď42 pacientů

s homozygotníformou familiárníhypercholesterolemie narosuvastatin20 mgaž40 mg. Ve zkoumané

populaciseprůměrná hladina LDL-Csnížila o 22%.

Vklinických studiích somezenýmpočtemprobandů,bylo prokázáno, žerosuvastatinvkombinaci

s fenofibrátemmá aditivníúčineknasnižováníhladinytriglyceridů a vkombinacis niacinemna

zvyšováníhladinyHDL-C(vizbod 4.4).

Vmulticentrické dvojitě slepé placebemkontrolovanéklinické studii(METEOR)bylo zařazeno

celkem984 pacientůve věku od 45 do70 lets nízkýmrizikemischemické chorobysrdeční

(definovánojako riziko< 10 %vnásledujících 10letech podle Framinghamské studie), průměrnou

hodnotou LDL-C4,0mmol/l(154,5mg/dl)asubklinickýmiznámkamiaterosklerózy(měřením

tloušťkyintima-media karotidy–CIMT). Pacientibylirandomizovánido ramenes rosuvastatinemv

dávce40 mgjednou denněnebo ramenes placebema sledovánipo dobu 2roků. Rosuvastatin

významně zpomalovalriziko progrese maximálníhodnotyCIMTve 12 místech karotidyve srovnánís

placebemo minus 0,0145mm/rok(95%intervalspolehlivosti-0,0196;-0,0093;p < 0,0001). Změna

oprotivýchozíhodnotě byla minus 0,0014 mm/rok(-0,12 %/rok, nevýznamnýrozdíl)pro rosuvastatin

oprotiprogresiplus 0,0131mm/rok(1,12 %/rok,p < 0,0001)pro placebo. Nebylazjištěnapřímá

korelace mezisníženímCIMT a sníženímrizikakardiovaskulárních příhod. Studovanápopulace ve

studiiMETEORbyla charakterizovánanízkýmrizikemischemické chorobysrdečníanepředstavuje

takreprezentativnípopulacipro léčburosuvastatinem40 mg. Creagen40 mgbymělbýtpředepisován

pouze pacientůms těžkou hypercholesterolemiía vysokýmkardiovaskulárnímrizikem(vizbod 4.2).

Vlivrosuvastatinu na výskytzávažnýchkardiovaskulárních příhodna podkladěaterosklerózybyl

hodnocenu 17 802 mužů (≥50let)a žen(≥60let)ve studii„ Justification for theUseof Statins in

PrimaryPrevention: AnIntervention Trial EvaluatingRosuvastatin(JUPITER).“

Účastníci studie bylináhodněrandomizováni do skupiny, kterébylo podáváno placebo(n =

8901),nebo rosuvastatin20 mgdenně(n =8901)abylisledováni po průměrnoudobu 2 let.

KoncentraceLDL-cholesterolu se snížilao 45 %(p <0,001)veskupiněs rosuvastatinem ve

srovnání s placebem.

V následnéanalýzevysocerizikových podskupinpacientů s bazálním rizikovým skórepodle

Framinghamské studie>20 %(1558 pacientů) bylvýznamně snížen cílovýkombinovaný

parametrkardiovaskulární smrti, mrtviceainfarktu myokardu(p =0,028)veskupiněs

rosuvastatinem ve srovnání s placebem. Absolutnísnížení rizika četnosti příhod na1000

paciento roků dosáhlo 8,8. Celkovámortalitase vtéto vysocerizikové skupině nezměnila(p =

0,193). V následnéanalýzevysocerizikových podskupin pacientů s bazálním rizikovým

skórepodle Framinghamské studie ≥ 5 %(9302 pacientů)(extrapolováno, abybylizahrnuti

i jedinci starší než65 let)došlo k významnému snížení kombinovaného cílového parametru

11

kardiovaskulární smrti,mrtviceainfarktu myokardu (p =0,0003)veskupiněs rosuvastatinem

vesrovnání s placebem.Absolutní snížení rizikačetnosti příhod bylo 5,1na1000 paciento

roků.Celková mortalitasev této vysocerizikové skupině nezměnila (p =0,076).

VestudiiJUPITERbylo celkem6,6 %pacientůve skupině užívajícírosuvastatina 6,2%pacientů,

kterýmbylo podáváno placebo, kteřípřerušililéčbu vdůsledku projevů nežádoucích příhod.

Nejčastějšíminežádoucímipříhodami, které vedlykpřerušeníléčbybyly:myalgie (0,3%rosuvastatin;

0,2 %placebo),bolestbřicha (0,03 %rosuvastatin;0,02 %placebo)a rash(0,02%rosuvastatin;0,03

%placebo).Nejčastějšíminežádoucímipříhodamis frekvencívyššínežu placebabyly:infekce

močových cest(8,7 %rosuvastatin;8,6%placebo), nazofaryngitida(7,6%rosuvastatin;7,2%

placebo), bolestzad (7,6%rosuvastatin;6,9%placebo)a myalgie (7,6 %rosuvastatin;6,6 %

placebo).

5.2 Farmakokinetickévlastnosti

Absorpce

Maximálníplazmatické koncentracerosuvastatinu poperorálnímpodáníjedosaženo za 5 hodin.

Absolutníbiologická dostupnostjeasi20%.

Distribuce

Rosuvastatinsedoznačnémíryvychytávávjátrech, primárnímmístě biosyntézycholesterolu a

clearanceLDL-C. Distribučníobjemrosuvastatinu jeasi134 l.Přibližně 90%rosuvastatinu seváže

na plazmatickébílkoviny, předevšímalbumin.

Metabolismus

Rosuvastatinječástečně metabolizován (asi10 %). Studiein vitrozaměřenénametabolismus

spoužitímlidských hepatocytů ukazují, žerosuvastatinje slabýmsubstrátempro cytochromP450.

Hlavnímzúčastněnýmisoenzymemje CYP2C9, vmenšímíře 2C19, 3A4 a 2D6.Hlavní

identifikovanémetabolityjsou N-desmetylmetabolitalakton. N-desmetylmetabolitjepřibližně o 50%

méněúčinnýve srovnánísrosuvastatinem, laktonje považován za klinickyneúčinný.InhibiciHMG-

CoAreduktázyvcirkulacilzezvícenež90 %vysvětlitaktivitourosuvastatinu.

Vylučování

Přibližně 90%rosuvastatinu sevyloučívnezměněné formě stolicí(ve formě absorbovaného

a neabsorbovanéholéčiva)a zbytekmočí. Přibližně 5%sevylučuje vnezměněné formě močí.

Poločaseliminaceje asi19hodin. Poločaseliminace seneměnís rostoucídávkou přípravku. Hodnota

geometrickéhoprůměru plazmatické clearanceje přibližně 50 l/hod (koeficientvariability21,7%).

Podobnějako ujiných inhibitorů HMG-CoAreduktázyzahrnuje hepatálníabsorpcerosuvastatinu

membránovýpřenašeč OATP-C. Tento přenašečje důležitýprojaterníeliminacirosuvastatinu.

Linearita

Systémová expozicerosuvastatinu sezvyšuje vzávislostina dávce. Po podáníopakovaných denních

dáveknebylypozoroványzměnyve farmakokinetických parametrech.

Zvláštní populace

Věk a pohlaví

Věka pohlavínemá vlivna farmakokinetiku rosuvastatinu u dospělých.

Rasa

Farmakokinetické studie ukázalypřibližně dvojnásobné zvýšenístředníhodnotyAUCa Cmax u

asijskéhoetnika (Japonci,Číňané,Filipínci,VietnamciaKorejci)ve srovnánís kavkazskýmetnikem.

Indovémajípřibližně 1,3násobnézvýšenístředníhodnotyAUCa Cmax. Populačnífarmakokinetická

analýzaneodhalila klinicky relevantnírozdílyve farmakokineticemezikavkazskýma černým

etnikem.

12

Renálníinsuficience

Vklinickémhodnoceníu pacientůs různýmstupněmporuchyfunkceledvin bylozjištěno, že mírná až

střednězávažná renálníinsuficienceneměla vlivna plazmatické koncentrace rosuvastatinu. Upacientů

s těžkou renálníinsuficiencí(Cl

cr < 30 ml/min)bylzjištěntrojnásobnývzestup plazmatických

koncentracírosuvastatinu adevítinásobnývzestup koncentracíN-desmetylmetabolitu ve srovnáníse

zdravýmidobrovolníky. Plazmatické koncentrace rosuvastatinu vrovnovážnémstavu u jedinců na

hemodialýze bylypřibližněo 50 %vyššívporovnáníse zdravýmidobrovolníky.

Hepatálníinsuficience

Vestudiiu pacientůs různýmstupněmjaterního poškozenínebyla prokázánazvýšenáexpozice

rosuvastatinu ujedinců s Child-Pugh skóre 7 améně. Udvou jedinců sChild Pugh skóre 8 a9 byla

systémová expozicerosuvastatinu nejménědvojnásobná ve srovnánísjedincis nižšímskóre. Nejsou

žádnézkušenostiu pacientů s Child-Pugh skóre vyššímnež9.

5.3 Předklinické údajevztahujícíse kbezpečnosti

Předklinické údaje nenasvědčujížádnému zvláštnímu nebezpečípročlověka nazákladě

bezpečnostníchfarmakologických studií, studiína genotoxicitu akarcinogennípotenciál. Specifické

testyna účinkynahERGnebylyhodnoceny. Nežádoucíúčinky, které nebylypozoroványvklinických

studiích, alepozorovanéuzvířatpřiexpozicipodobnéjako u lidízahrnují:histopatologické změny

jaterve studiích natoxicitupo opakovanémpodáníu myší, potkanů avmenšímířena žlučníku psů,

ale nikolivu opic,pravděpodobně vdůsledku farmakologického působenírosuvastatinu. Uopica psů

byla ve vyššíchdávkách pozorovánatestikulárnítoxicita. Reprodukčnítoxicita byla pozorovánau

potkanů, doprovázenánižšímpočtemvrhů, nižšíhmotnostívrhů asníženýmpřežívánímmláďat. Tyto

účinkybylypozoroványpřisystémové expozicisamicdávkám,které několikanásobně převyšovaly

úroveň terapeutické expoziceu lidí.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

5 mgtablety

monohydrátlaktosy

mikrokrystalická celulosa

natrium-citrát

magnesium-stearát

krospovidon

Potahová vrstva tablety

Opadryžlutá 02B82338(hypromelosa, oxidtitaničitý(E171),makrogol400, žlutýoxid železitý

(E172))

10 mg, 20 mg, 40mgtablety

monohydrátlaktosy

mikrokrystalická celulosa

natrium-citrát

magnesium-stearát

krospovidon

Potahová vrstva tablety

Opadryrůžová 03B24082 (hypromelosa, oxid titaničitý(E171),makrogol400, červenýoxid železitý

(E172))

6.2 Inkompatibility

Žádné.

13

6.3 Doba použitelnosti

2roky.

6.4 Zvláštníopatřeníprouchovávání

Uchovávejte přiteplotě do30

Cvpůvodnímobalu.

6.5 Druh obalu a velikostbalení

Blistr:orientovanýPA/Al/PVCblistr

Blistrsvysoušedlem:orientovanýPA/Al/PE+ vysoušedlo/HDPEpotah

Velikostbalení:7,14, 15,20,28,30, 42, 50,56, 60, 84, 90, 98 a100tabletvjednombalení.

Na trhu nemusíbýtvšechnyvelikostibalení.

6.6 Zvláštníopatřeníprolikvidacipřípravku a prozacházenís ním

Žádnézvláštnípožadavky.

Veškerýnespotřebovanýpřípravekmusíbýtzlikvidován vsouladu smístnímipředpisy.

7. DRŽITELROZHODNUTÍ OREGISTRACI

RanbaxyUKLimited,Londýn,Velká Británie

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLA

Cresagen 5mg, potahovanétablety:31/110/12-C

Cresagen 10 mg, potahované tablety:31/111/12-C

Cresagen 20 mg, potahované tablety:31/112/12-C

Cresagen 40 mg, potahované tablety:31/113/12-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

8.2.2012

10. DATUM REVIZETEXTU

8.6.2012

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này