Covidien PDB Distention Balloon System

Singapore - Tiếng Anh - HSA (Health Sciences Authority)

Buy It Now

Sẵn có từ:
COVIDIEN PRIVATE LIMITED
Lớp học:
Class B medical device
Sản xuất bởi:
Covidien llc
Khu trị liệu:
General & Plastic Surgery
Chỉ dẫn điều trị:
The Covidien PDB™ autosuture™ Round and Kidney Shape Balloons are primarily indicated for patients undergoing laparoscopic surgery requiring tissue separation of the extraperitoneal space.
Tóm tắt sản phẩm:
Models: PDB™ Auto Suture™ Kidney Shape Balloon - OMS-PDBS2, PDB™ Auto Suture™ Round Shape Balloon - OMS-PDB1000
Số ủy quyền:
DE0500230
Ngày ủy quyền:
2014-06-23

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này