Covidien Kendall Xeroform™ Non-occlusive Oil Emulsion Patch

Singapore - Tiếng Anh - HSA (Health Sciences Authority)

Buy It Now

Sẵn có từ:
CARDINAL HEALTH SINGAPORE 225 PTE. LTD.
Lớp học:
Class C medical device
Sản xuất bởi:
Covidien llc
Khu trị liệu:
General Hospital
Chỉ dẫn điều trị:
As an initial layer for surgical incision sites, donor sites and skin graft recipient sites, abrasions, minor or partial thickness burns, for wounds with exudates and mildly deodorizing.
Tóm tắt sản phẩm:
Models: Xeroform™ Non-occlusive Oil Emulsion Patch - 8884436400, Xeroform™ Non-occlusive Oil Emulsion Gauze Strip - 8884437100, Xeroform™ Non-occlusive Oil Emulsion Strip - 8884437201, Xeroform™ Non-occlusive Oil Emulsion Roll - 8884437305
Số ủy quyền:
DE0003488
Ngày ủy quyền:
2006-05-02

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này