Cordis EMERALD™ Guidewires

Singapore - Tiếng Anh - HSA (Health Sciences Authority)

Buy It Now

Sẵn có từ:
CARDINAL HEALTH SINGAPORE 225 PTE. LTD.
Lớp học:
Class D medical device
Sản xuất bởi:
Cordis Corporation
Khu trị liệu:
Cardiovascular
Chỉ dẫn điều trị:
Intended for use in the percutaneous introduction of catheters.
Tóm tắt sản phẩm:
Models: Cordis® Emerald™Guidewires - 502-524, Cordis® Emerald™Guidewires - 502-536, Cordis® Emerald™Guidewires - 502-522, Cordis® Emerald™Guidewires - 502-526, Cordis® Emerald™Guidewires - 502-534, Cordis® Emerald™Guidewires - 502-521, Cordis® Emerald™Guidewires - 502-521F, Cordis® Emerald™Guidewires - 502-521E, Cordis® Emerald™Guidewires - 502-587, Cordis® Emerald™Guidewires - 502-585, Cordis® Emerald™Guidewires - 502-585F, Cordis® Emerald™Guidewires - 502-589, Cordis® Emerald™Guidewires - 502-535, Cordis® Emerald™Guidewires - 502-535F, Cordis® Emerald™Guidewires - 502-576, Cordis® Emerald™Guidewires - 502-533, Cordis® Emerald™Guidewires - 502-520, Cordis® Emerald™Guidewires - 502-520F, Cordis® Emerald™Guidewires - 502-584E, Cordis® Emerald™Guidewires - 502-584, Cordis® Emerald™Guidewires - 502-584F, Cordis® Emerald™Guidewires - 502-588, Cordis® Emerald™Guidewires - 502-525, Cordis® Emerald™Guidewires - 502-525E, Cordis® Emerald™Guidewires - 502-575, Cordis® Emerald™Guidewires - 502-530, Cordis® Emerald™Guidewires - 502-569, Cordis® Emerald™Guidewires - 502-572, Cordis® Emerald™Guidewires - 502-571, Cordis® Emerald™Guidewires - 502-570, Cordis® Emerald™Guidewires - 502-716, Cordis® Emerald™Guidewires - 502-717, Cordis® Emerald™Guidewires - 502-537, Cordis® Emerald™Guidewires - 502-538, Cordis® Emerald™Guidewires - 502-539, Cordis® Emerald™Guidewires - 502-540, Cordis® Emerald™Guidewires - 502-550, Cordis® Emerald™Guidewires - 502-582A, Cordis® Emerald™Guidewires - 502-568A, Cordis® Emerald™Guidewires - 502-571A, Cordis® Emerald™Guidewires - 502-570A, Cordis® Emerald™Guidewires - 502-573A, Cordis® Emerald™Guidewires - 502-701, Cordis® Emerald™Guidewires - 502-456, Cordis® Emerald™Guidewires - 502-452, Cordis® Emerald™Guidewires - 502-453, Cordis® Emerald™Guidewires - 502-453F, Cordis® Emerald™Guidewires - 502-453E, Cordis® Emerald™Guidewires - 502-454, Cordis® Emerald™Guidewires - 502-455, Cordis® Emerald™Guidewires - 502-455F, Cordis® Emerald™Guidewires - 502-455E, Cordis® Emerald™Guidewires - 502-549, Cordis® Emerald™ Guidewires - 502-548, Cordis® Emerald™ Guidewires - 502-542, Cordis® Emerald™ Guidewires - 502-542E, Cordis® Emerald™ Guidewires - 502-544, Cordis® Emerald™ Guidewires - 502-546, Cordis® Emerald™ Guidewires - 502-560, Cordis® Emerald™ Guidewires - 502-541, Cordis® Emerald™ Guidewires - 502-563, Cordis® Emerald™ Guidewires - 502-545, Cordis® Emerald™ Guidewires - 502-561, Cordis® Emerald™ Guidewires - 502-580, Cordis® Emerald™ Guidewires - 502-581, Cordis® Emerald™ Guidewires - 502-703, Cordis® Emerald™ Guidewires - 502-704, Cordis® Emerald™ Guidewires - 502-581A, Cordis® Emerald™ Guidewires - 502-442E, Cordis® Emerald™ Guidewires - 502-554, Cordis® Emerald™ Guidewires - 502-558, Cordis® Emerald™ Guidewires - 502-555, Cordis® Emerald™ Guidewires - 502-557, Cordis® Emerald™ Guidewires - 502-553, Cordis® Emerald™ Guidewires - 502-731, Cordis® Emerald™ Guidewires - 502-733, Cordis® Emerald™ Guidewires - 502-735, Cordis® Emerald™ Guidewires - 502-726, Cordis® Emerald™ Guidewires - 502-728
Số ủy quyền:
DE0003752
Ngày ủy quyền:
2006-07-07

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này