Cook Topel Endoscopic Cyst Aspiration Needle

Singapore - Tiếng Anh - HSA (Health Sciences Authority)

Buy It Now

Sẵn có từ:
COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD
Lớp học:
Class B medical device
Sản xuất bởi:
Cook Incorporated
Khu trị liệu:
General & Plastic Surgery
Chỉ dẫn điều trị:
Used for percutaneous entry, irrigation and aspiration
Tóm tắt sản phẩm:
Device System Info:[Sterile Medical Device], Sterilized by EO; Models: Topel Endoscopic Cyst Aspiration Needle - J-SDN-143940, Topel Endoscopic Cyst Aspiration Needle - J-SDN-173940
Số ủy quyền:
DE0500006
Ngày ủy quyền:
2012-09-25

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này