Co-Olimestra 20 mg/25 mg film - coated tablets 

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
27-10-2020
Sẵn có từ:
KRKA, d.d. Novo Mesto
Mã ATC:
C09DA8
Liều dùng:
20 mg/25 mg film - coated tablets 
Tóm tắt sản phẩm:
Co-Olimestra, 20 mg/25 mg film-coated tablets x14,x28,x30,x56,x60,x84,x90,x98,x100;
Số ủy quyền:
20120426
Ngày ủy quyền:
2015-05-21

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này