Clopidogrel HEC Pharm 75 mg Filmtabletten

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Clopidogrelhydrogensulfat
Sẵn có từ:
HEC Pharm GmbH (8135805)
Dạng dược phẩm:
Filmtablette
Thành phần:
Clopidogrelhydrogensulfat (29200) 97,86 Milligramm
Tuyến hành chính:
zum Einnehmen
Tình trạng ủy quyền:
Verkehrsfähigkeit: Ja
Số ủy quyền:
2203980.00.00
Ngày ủy quyền:
2021-02-06

Tài liệu bằng các ngôn ngữ khác

MMR MMR
Tiếng Anh 20-08-2021

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này