Clopidogrel Accord 75 mg film - coated tablets

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
31-05-2022
Thành phần hoạt chất:
Клопидогрел
Sẵn có từ:
Accord Healtcare Ltd.
Mã ATC:
B01AC4
INN (Tên quốc tế):
Clopidogrel
Liều dùng:
75 mg film - coated tablets
Tóm tắt sản phẩm:
Clopidogrel Accord, 75 mg film - coated tablets x 7; x 14; x 28; x 30; x 50; x 84; x 90; x 100
Số ủy quyền:
20110462
Ngày ủy quyền:
2014-10-14

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này