Ciprobay  500 mg film-coated tablets

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)

12-01-2021

Thành phần hoạt chất:
Ciprofloxacin
Sẵn có từ:
Bayer Pharma AG
Mã ATC:
J01MA2
INN (Tên quốc tế):
Ciprofloxacin
Liều dùng:
500 mg film-coated tablets
Tóm tắt sản phẩm:
Ciprobay, 500 mg film - coated tablets x 6; x 8; x 10; x12; x14; x16; x 20; x 28; x 50; x 100; x 160; x 500;
Số ủy quyền:
20010821
Ngày ủy quyền:
2015-08-06

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này