Cedax 400 mg capsules, hard

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
04-03-2015
Thành phần hoạt chất:
Цефтибутен
Sẵn có từ:
Мерк Шарп и Доум България ЕООД
Mã ATC:
J01DD14
INN (Tên quốc tế):
Ceftibuten
Liều dùng:
400 mg capsules, hard
Tóm tắt sản phẩm:
Cedax, 400 mg capsules, hard x 5
Số ủy quyền:
9800134
Ngày ủy quyền:
2015-01-09

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này