Capecitabine Actavis 500 mg film - coated tablets

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
04-05-2017
Sẵn có từ:
Actavis Group PTC ehf.
Mã ATC:
L01BC6
Liều dùng:
500 mg film - coated tablets
Tóm tắt sản phẩm:
Capecitabine Actavis, 500 mg film - coated tablets x120;
Số ủy quyền:
20120338
Ngày ủy quyền:
2015-08-05

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này