Candesartan Hct Jubilant 32 mg/25 mg tablets

Quốc gia: Bungari

Ngôn ngữ: Tiếng Bulgaria

Nguồn: ИАЛ - Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерството на Здравето на Република България

Buy It Now

Download Tờ rơi thông tin (PIL)
06-12-2017

Sẵn có từ:

Jubilant Pharmaceuticals nv

Mã ATC:

C09DA6

Liều dùng:

32 mg/25 mg tablets

Tóm tắt sản phẩm:

Candesartan HCT Jubilant, 32 mg/25 mg tablets x 7; x 14; x 28; x 30; x 50; x 56; x 98; x 100

Ngày ủy quyền:

2015-05-29

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này