Candesartan Hct Actavis 32 mg/25 mg tablets 

Quốc gia: Bungari

Ngôn ngữ: Tiếng Bulgaria

Nguồn: ИАЛ - Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерството на Здравето на Република България

Buy It Now

Download Tờ rơi thông tin (PIL)
31-07-2023

Sẵn có từ:

Actavis Group PTC ehf.

Mã ATC:

C09DA6

Liều dùng:

32 mg/25 mg tablets 

Tóm tắt sản phẩm:

Candesartan HCT Actavis, 32mg/25 mg tablets x 30; x 90; x 250;

Ngày ủy quyền:

2015-05-28

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này