Candesartan Actavis 8 mg tablets

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
18-10-2021
Sẵn có từ:
Actavis Group PTC ehf.
Mã ATC:
C09CA6
Liều dùng:
8 mg tablets
Tóm tắt sản phẩm:
Candesartan Actavis, 8 mg tablets x 7; x 14; x 28; x 30; x 56; x 70; x 90; x 98
Số ủy quyền:
20110312
Ngày ủy quyền:
2015-07-10

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này