Candesartan Actavis 16 mg tablets

Quốc gia: Bungari

Ngôn ngữ: Tiếng Bulgaria

Nguồn: Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
31-07-2023

Sẵn có từ:

Actavis Group PTC ehf.

Mã ATC:

C09CA6

Liều dùng:

16 mg tablets

Tóm tắt sản phẩm:

Candesartan Actavis, 16 mg tablets x 7; x 14; x 28; x 30; x 56; x 70; x 90; x 98

Ngày ủy quyền:

2015-07-10

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này