A9 - Cerebrazel Viên Nén Bao Phim

A9 - Cerebrazel Viên Nén Bao Phim

Được quảng cáo bởi: Công ty cổ phần dược TW Mediplantex
Thành phần hoạt chất: Meclofenoxat hydroclorid
Thông tin khác: Viên nén bao phim - 250mg

Có sẵn trong: Việt Nam
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Nguồn: BỘ Y TẾ - CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Abab 500mg Viên Nang Cứng (trắng-trắng)

Abab 500mg Viên Nang Cứng (trắng-trắng)

Được quảng cáo bởi: Công ty cổ phần dược phẩm IMEXPHARM
Thành phần hoạt chất: Acetaminophen
Thông tin khác: Viên nang cứng (trắng-trắng) - 500 mg

Có sẵn trong: Việt Nam
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Nguồn: BỘ Y TẾ - CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Abab 500mg Viên Nang Cứng (tím - Trắng)

Abab 500mg Viên Nang Cứng (tím - Trắng)

Được quảng cáo bởi: Công ty cổ phần dược phẩm IMEXPHARM
Thành phần hoạt chất: Acetaminophen
Thông tin khác: Viên nang cứng (tím - trắng) - 500 mg

Có sẵn trong: Việt Nam
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Nguồn: BỘ Y TẾ - CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Acc 200 Mg Bột Pha Dung Dịch Uống

Acc 200 Mg Bột Pha Dung Dịch Uống

Được quảng cáo bởi: Hexal AG
Thành phần hoạt chất: Acetylcystein
Thông tin khác: Bột pha dung dịch uống - 200 mg

Có sẵn trong: Việt Nam
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Nguồn: BỘ Y TẾ - CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Acm Control 1 Viên Nén

Acm Control 1 Viên Nén

Được quảng cáo bởi: Công ty cổ phần dược phẩm 3/2
Thành phần hoạt chất: Acenocoumarol
Thông tin khác: Viên nén - 1mg

Có sẵn trong: Việt Nam
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Nguồn: BỘ Y TẾ - CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Acm Control 4 Viên Nén

Acm Control 4 Viên Nén

Được quảng cáo bởi: Công ty cổ phần dược phẩm 3/2
Thành phần hoạt chất: Acenocoumarol
Thông tin khác: Viên nén - 4mg

Có sẵn trong: Việt Nam
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Nguồn: BỘ Y TẾ - CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Ag-ome Viên Nang Cứng

Ag-ome Viên Nang Cứng

Được quảng cáo bởi: Công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm
Thành phần hoạt chất: Omeprazol (Dạng vi hạt bao tan trong ruột)
Thông tin khác: Viên nang cứng - 20 mg

Có sẵn trong: Việt Nam
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Nguồn: BỘ Y TẾ - CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

An KhỚp VƯƠng Viên Nén Bao Phim

An KhỚp VƯƠng Viên Nén Bao Phim

Được quảng cáo bởi: Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây
Thành phần hoạt chất: Độc hoạt, quế chi, phòng phong, đương quy, tế tân, xuyên khung, tần giao, bạch thược, tang ký sinh, can địa hoàng, đỗ trọng, đảng sâm, ngưu tất, bạch linh, cam thảo
Thông tin khác: Viên nén bao phim - 0,9g; 0,6g; 0,6g; 0,6g; 0,6g; 0,6g; 0,6g; 0,6g; 0,6g; 0,6g; 0,6g; 0,6g; 0,6g; 0,6g; 0,6g

Có sẵn trong: Việt Nam
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Nguồn: BỘ Y TẾ - CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Atp Viên Bao Tan Trong Ruột

Atp Viên Bao Tan Trong Ruột

Được quảng cáo bởi: Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây
Thành phần hoạt chất: Dinatri adenosin triphosphat
Thông tin khác: Viên bao tan trong ruột - 20 mg

Có sẵn trong: Việt Nam
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Nguồn: BỘ Y TẾ - CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Atp Viên Nén Bao Phim Tan Trong Ruột

Atp Viên Nén Bao Phim Tan Trong Ruột

Được quảng cáo bởi: Công ty cổ phần dược TW Mediplantex
Thành phần hoạt chất: Dinatri adenosin triphosphat
Thông tin khác: Viên nén bao phim tan trong ruột - 20mg

Có sẵn trong: Việt Nam
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Nguồn: BỘ Y TẾ - CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Aarmol  100ml Dung Dịch Tiêm Truyền Tĩnh Mạch

Aarmol 100ml Dung Dịch Tiêm Truyền Tĩnh Mạch

Được quảng cáo bởi: Công ty TNHH Dược phẩm An sinh
Thành phần hoạt chất: Paracetamol
Thông tin khác: Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch - 1 g/100 ml

Có sẵn trong: Việt Nam
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Nguồn: BỘ Y TẾ - CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Abacavir Tablets Usp 300mg Viên Nén Bao Phim

Abacavir Tablets Usp 300mg Viên Nén Bao Phim

Được quảng cáo bởi: Mi Pharma Private Limited
Thành phần hoạt chất: Abacavir (dưới dạng Abacavir sulfat)
Thông tin khác: Viên nén bao phim - 300 mg

Có sẵn trong: Việt Nam
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Nguồn: BỘ Y TẾ - CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Abamune-l Baby Viên Nén Phân Tán

Abamune-l Baby Viên Nén Phân Tán

Được quảng cáo bởi: Cipla Ltd.
Thành phần hoạt chất: Abacavir; Lamivudin
Thông tin khác: Viên nén phân tán - 60mg; 30mg

Có sẵn trong: Việt Nam
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Nguồn: BỘ Y TẾ - CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Abbsin 200 Viên Nén Sủi Bọt

Abbsin 200 Viên Nén Sủi Bọt

Được quảng cáo bởi: Công ty TNHH Dược phẩm DO HA
Thành phần hoạt chất: Acetylcystein
Thông tin khác: Viên nén sủi bọt - 200 mg

Có sẵn trong: Việt Nam
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Nguồn: BỘ Y TẾ - CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Abbsin 600 Viên Nén Sủi Bọt

Abbsin 600 Viên Nén Sủi Bọt

Được quảng cáo bởi: Công ty TNHH Dược phẩm DO HA
Thành phần hoạt chất: Acetylcystein
Thông tin khác: Viên nén sủi bọt - 600mg

Có sẵn trong: Việt Nam
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Nguồn: BỘ Y TẾ - CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Abernil 50mg Viên Nén

Abernil 50mg Viên Nén

Được quảng cáo bởi: Medochemie Ltd.
Thành phần hoạt chất: Naltrexone hydroclorid
Thông tin khác: Viên nén - 50mg

Có sẵn trong: Việt Nam
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Nguồn: BỘ Y TẾ - CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Abhigrel 75 Viên Nén Bao Phim

Abhigrel 75 Viên Nén Bao Phim

Được quảng cáo bởi: Shine Pharmaceuticals Ltd.
Thành phần hoạt chất: Clopidogrel (dưới dạng Clopidogrel bisulphate)
Thông tin khác: Viên nén bao phim - 75mg

Có sẵn trong: Việt Nam
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Nguồn: BỘ Y TẾ - CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Abilify Tablets 15mg Viên Nén Màu Vàng Hình Tròn

Abilify Tablets 15mg Viên Nén Màu Vàng Hình Tròn

Được quảng cáo bởi: Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.
Thành phần hoạt chất: Aripiprazol
Thông tin khác: Viên nén màu vàng hình tròn - 15mg

Có sẵn trong: Việt Nam
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Nguồn: BỘ Y TẾ - CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Abingem 200 Bột đông Khô Pha Tiêm

Abingem 200 Bột đông Khô Pha Tiêm

Được quảng cáo bởi: Naprod Life Sciences Pvt. Ltd.
Thành phần hoạt chất: Gemcitabine
Thông tin khác: Bột đông khô pha tiêm - 200mg

Có sẵn trong: Việt Nam
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Nguồn: BỘ Y TẾ - CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Abingem-1gm Bột đông Khô Pha Tiêm

Abingem-1gm Bột đông Khô Pha Tiêm

Được quảng cáo bởi: Naprod Life Sciences Pvt. Ltd.
Thành phần hoạt chất: Gemcitabine (dưới dạng Gemcitabine hydrochloride)
Thông tin khác: Bột đông khô pha tiêm - 1g

Có sẵn trong: Việt Nam
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Nguồn: BỘ Y TẾ - CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Abitrax Bột Pha Tiêm

Abitrax Bột Pha Tiêm

Được quảng cáo bởi: S.I.A. (Tenamyd Canada) Inc.
Thành phần hoạt chất: Ceftriaxone (dưới dạng Ceftriaxone natri)
Thông tin khác: Bột pha tiêm - 1g

Có sẵn trong: Việt Nam
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Nguồn: BỘ Y TẾ - CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Abivina Viên Nén Bao đường

Abivina Viên Nén Bao đường

Được quảng cáo bởi: Viện Dược liệu
Thành phần hoạt chất: Cao khô bồ bồ ; Tinh dầu bồ bồ
Thông tin khác: Viên nén bao đường - 170mg; 0,002ml

Có sẵn trong: Việt Nam
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Nguồn: BỘ Y TẾ - CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Abochlorphe Viên Nén Bao Phim

Abochlorphe Viên Nén Bao Phim

Được quảng cáo bởi: Công ty TNHH SX-TM dược phẩm Thành Nam
Thành phần hoạt chất: Chlorpheniramin maleat
Thông tin khác: Viên nén bao phim - 4mg

Có sẵn trong: Việt Nam
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Nguồn: BỘ Y TẾ - CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Abrocto Thuốc Bột Pha Hỗn Dịch Uống

Abrocto Thuốc Bột Pha Hỗn Dịch Uống

Được quảng cáo bởi: Công ty cổ phần dược-vật tư y tế Thanh Hoá
Thành phần hoạt chất: Ambroxol HCl
Thông tin khác: Thuốc bột pha hỗn dịch uống - 30 mg

Có sẵn trong: Việt Nam
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Nguồn: BỘ Y TẾ - CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Acabrose Tablets 50mg Viên Nén

Acabrose Tablets 50mg Viên Nén

Được quảng cáo bởi: Standard Chem. & Pharm. Co., Ltd.
Thành phần hoạt chất: Acarbose
Thông tin khác: Viên nén - 50mg

Có sẵn trong: Việt Nam
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Nguồn: BỘ Y TẾ - CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Acarfar Viên Nén.

Acarfar Viên Nén.

Được quảng cáo bởi: Công ty cổ phần dược phẩm dược liệu Pharmedic
Thành phần hoạt chất: Acarbose
Thông tin khác: Viên nén. - 50mg

Có sẵn trong: Việt Nam
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Nguồn: BỘ Y TẾ - CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Acc Pluzz 200 Viên Nén Sủi Bọt

Acc Pluzz 200 Viên Nén Sủi Bọt

Được quảng cáo bởi: Novartis (Singapore) Pte Ltd
Thành phần hoạt chất: Acetylcystein
Thông tin khác: Viên nén sủi bọt - 200mg

Có sẵn trong: Việt Nam
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Nguồn: BỘ Y TẾ - CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Acc Pluzz 600 Viên Nén Sủi Bọt

Acc Pluzz 600 Viên Nén Sủi Bọt

Được quảng cáo bởi: Novartis (Singapore) Pte Ltd
Thành phần hoạt chất: Acetylcystein
Thông tin khác: Viên nén sủi bọt - 600mg

Có sẵn trong: Việt Nam
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Nguồn: BỘ Y TẾ - CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Ace Kid 150 Thuốc Bột Sủi Bọt

Ace Kid 150 Thuốc Bột Sủi Bọt

Được quảng cáo bởi: Công ty cổ phần dược phẩm Bidiphar 1
Thành phần hoạt chất: Paracetamol; vitamin C
Thông tin khác: Thuốc bột sủi bọt - 150 mg; 75 mg

Có sẵn trong: Việt Nam
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Nguồn: BỘ Y TẾ - CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Ace Kid 325 Thuốc Bột Sủi Bọt

Ace Kid 325 Thuốc Bột Sủi Bọt

Được quảng cáo bởi: Công ty cổ phần dược phẩm Bidiphar 1
Thành phần hoạt chất: Paracetamol
Thông tin khác: Thuốc bột sủi bọt - 325 mg

Có sẵn trong: Việt Nam
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Nguồn: BỘ Y TẾ - CỤC QUẢN LÝ DƯỢC