BRIGHT BLAST LOW ODOR FLOOR STRIPPER

Kazakhstan - Tiếng Ả Rập - Ecolab

Sẵn có từ:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Số ủy quyền:
917098-03

Tài liệu bằng các ngôn ngữ khác

Bảng dữ liệu an toàn Bảng dữ liệu an toàn - Tiếng Tây Ban Nha

23-11-2017

Bảng dữ liệu an toàn Bảng dữ liệu an toàn - Tiếng Anh

23-11-2017

Bảng dữ liệu an toàn Bảng dữ liệu an toàn - Tiếng Pháp

23-11-2017

Đọc toàn bộ tài liệu

BRIGHT BLAST LOW ODOR FLOOR STRIPPER

917098-03

1 / 10

BRIGHT BLAST LOW ODOR FLOOR STRIPPER

5.9 % - 14.3 %

00971 4 8014444

00971 48146800 00971 4 8014000

0020 2 25 37 1195

00212 22 58 25 30 - 35

00971 4 8014444 :

00971 48146800 00971 4 8014000

0020 2 25 37 1195 :

00212 22 58 25 30 - 35 :

06.07.2017

GHS

BRIGHT BLAST LOW ODOR FLOOR STRIPPER

917098-03

2 / 10

:

:

:

:

:

:

:

:

BRIGHT BLAST LOW ODOR FLOOR STRIPPER

917098-03

3 / 10

(%)

1310-73-2

10 - 30

monoethanolamine

141-43-5

5 - 10

100-51-6

5 - 10

1300-72-7

1 - 5

(%)

1310-73-2

1 - 5

monoethanolamine

141-43-5

1 - 5

100-51-6

1 - 5

BRIGHT BLAST LOW ODOR FLOOR STRIPPER

917098-03

4 / 10

0 °C

30 °C

BRIGHT BLAST LOW ODOR FLOOR STRIPPER

917098-03

5 / 10

1310-73-2

STEL OEL-RL

2 mg/m3

1310-73-2

2 mg/m3

BH OEL

1310-73-2

Ceiling limit

2 mg/m3

ARE OEL

monoethanolamine

141-43-5

TWA OEL-RL

3 ppm

8 mg/m3

STEL OEL-RL

6 ppm

15 mg/m3

monoethanolamine

141-43-5

3 ppm

7.5 mg/m3

BH OEL

STEL

6 ppm

15 mg/m3

BH OEL

monoethanolamine

141-43-5

STEL 15 min

3 ppm

7.6 mg/m3

TWA (8 Hour)

1 ppm

2.5 mg/m3

monoethanolamine

141-43-5

3 ppm

7.5 mg/m3

ARE OEL

STEL

6 ppm

15 mg/m3

ARE OEL

BRIGHT BLAST LOW ODOR FLOOR STRIPPER

917098-03

6 / 10

13.35 - 13.85

100 %

13.1 - 13.7

1.125 - 1.14

BRIGHT BLAST LOW ODOR FLOOR STRIPPER

917098-03

7 / 10

BRIGHT BLAST LOW ODOR FLOOR STRIPPER

917098-03

8 / 10

> 5,000 mg/kg :

4 h :

16.16 mg/l :

> 5,000 mg/kg :

96 h :

LC50

> 100 mg/l :

48 h :

BRIGHT BLAST LOW ODOR FLOOR STRIPPER

917098-03

9 / 10

EC50

40 mg/l :

monoethanolamine

48 h :

EC50

65 mg/l :

96 h :

EC50

230 mg/l :

BRIGHT BLAST LOW ODOR FLOOR STRIPPER

917098-03

10 / 10

(ADR/ADN/RID)

3266

CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S.

(sodium hydroxide, monoethanolamine)

)

(

3266

Corrosive liquid, basic, inorganic, n.o.s.

(sodium hydroxide, monoethanolamine)

)

/

(

3266

CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S.

(sodium hydroxide, monoethanolamine)

06.07.2017

Regulatory Affairs

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này