Bredent WhiteSKY Implants (Zirconium)

Singapore - Tiếng Anh - HSA (Health Sciences Authority)

Buy It Now

Sẵn có từ:
QUALTECH CONSULTING CORPORATION PTE. LTD.
Lớp học:
Class C medical device
Sản xuất bởi:
Bredent medical GmbH & Co.KG
Khu trị liệu:
Dental
Chỉ dẫn điều trị:
Bredent WhiteSKY Implants are indicated for single tooth restorations; They are suitable for small bridges for gaps in the dentition and for free-end situations.
Tóm tắt sản phẩm:
Device System Info:[Sterile Medical Device], Sterilized by EO; Models: WhiteSKY zirconium implant Ø 3.5 mm L 10 mm - SKY3510C, WhiteSKY zirconium implant Ø 3.5 mm L 12 mm - SKY3512C, WhiteSKY zirconium implant Ø 3.5 mm L 14 mm - SKY3514C, WhiteSKY zirconium implant Ø 3.5 mm L 16 mm - SKY3516C, WhiteSKY zirconium implant Ø 4.0 mm L 08 mm - SKY4008C, WhiteSKY zirconium implant Ø 4.0 mm L 10 mm - SKY4010C, WhiteSKY zirconium implant Ø 4.0 mm L 12 mm - SKY4012C, WhiteSKY zirconium implant Ø 4.0 mm L 14 mm - SKY4014C, WhiteSKY zirconium implant Ø 4.0 mm L 16 mm - SKY4016C, WhiteSKY zirconium implant Ø 4.5 mm L 08 mm - SKY4508C, WhiteSKY zirconium implant Ø 4.5 mm L 10 mm - SKY4510C, WhiteSKY zirconium implant Ø 4.5 mm L 12 mm - SKY4512C, WhiteSKY zirconium implant Ø 4.5 mm L 14 mm - SKY4514C
Số ủy quyền:
DE0018771
Ngày ủy quyền:
2016-11-30

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này