Boston Scientific Percutaneous Access Needles

Singapore - Tiếng Anh - HSA (Health Sciences Authority)

Buy It Now

Sẵn có từ:
BOSTON SCIENTIFIC ASIA PACIFIC PTE. LTD.
Lớp học:
Class B medical device
Sản xuất bởi:
Boston Scientific Corporation
Khu trị liệu:
Gastroenterology & Urology
Chỉ dẫn điều trị:
Intended to facilitate access into the renal pelvis, and to advance guidewires into the collecting system in an antegrade manner.
Tóm tắt sản phẩm:
Device System Info:[Sterile Medical Device], Ethylene Oxide; Models: Boston Scientific Percutaneous Access Needles - M0067001010, Boston Scientific Percutaneous Access Needles - M0067001200, Boston Scientific Percutaneous Access Needles - M0067001210, Boston Scientific Percutaneous Access Needles - M0067001220
Số ủy quyền:
DE0000191
Ngày ủy quyền:
2004-10-21

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này