Bonefurbit 150 mg film - coated tablets

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
10-05-2017
Sẵn có từ:
Laboratorios LICONSA S.A.
Mã ATC:
M05BA6
Liều dùng:
150 mg film - coated tablets
Tóm tắt sản phẩm:
Bonefurbit, 150 mg film - coated tablets x 1; x 3;
Số ủy quyền:
20100815
Ngày ủy quyền:
2015-02-19

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này